Sesja nr XLIX

UCHWAŁA NR XLIX/607/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie nabycia na mienie komunalne w drodze wykupu od Fundacji Na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino prawa użytkowania wieczystego gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Gryfinie w obrębie nr 5 wraz z własnością budynków i składników infrastruktury technicznej.

UCHWAŁA NR XLIX/607/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 marca 2006 r.
 

w sprawie nabycia na mienie komunalne w drodze wykupu od Fundacji Na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino prawa użytkowania wieczystego gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Gryfinie w obrębie nr 5 wraz z własnością budynków i składników infrastruktury technicznej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz. 2782); z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

  1. Wyraża się zgodę na nabycie na mienie komunalne w drodze wykupu od Fundacji Na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino za kwotę 2.306.700 zł (dwa miliony trzysta sześć tysięcy siedemset złotych), prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, oznaczonych numerami działek: 3/8, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 5/1, 5/2 o łącznej powierzchni 10,4063 ha, położonych w Gryfinie w obrębie nr 5 wraz z własnością budynków i składników infrastruktury technicznej znajdujących się na tych gruntach, składających się na kompleks obiektów sportowych. Transakcja powyższa może być zrealizowana po uzyskaniu pisemnych zgód na jej przeprowadzenie udzielonych przez : Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A, NORDEA Bank S.A, FLUOR S.A oraz po uzyskaniu przez Fundację promesy banku w sprawie udzielenia kredytu w wysokości co najmniej 5.000.000 zł.
  2. Na wniosek Fundacji cena sprzedaży winna być zapłacona bezpośrednio na rachunek wierzyciela Fundacji tj. FLUOR S.A. w Gliwicach, na pokrycie zadłużenia.

§ 2. Wyraża się zgodę na nabycie prawa własności gruntów wymienionych w § 1 uchwały, w drodze darowizny od Skarbu Państwa, po formalnym nabyciu prawa użytkowania wieczystego tych gruntów przez Gminę od Fundacji.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXV/344/04 z dnia 9 września 2004 r. w sprawie nabycia na mienie gminne w drodze darowizny od Fundacji Na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, położonych w Gryfinie w obrębie nr 5 wraz z własnością budynków i składników infrastruktury.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

UZASADNIENIE

Fundacja Na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino jest użytkownikiem wieczystym gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, oznaczonych numerami działek 3/8, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 5/1, 5/2 o łącznej powierzchni 10,4063 ha, położonych w Gryfinie w obrębie nr 5 oraz właścicielem budynków i urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się na tych gruntach, stanowiących kompleks obiektów sportowych służących ogółowi mieszkańców Gminy. W związku z negatywnym dla Fundacji wynikiem procesu sądowego o zapłatę z wykonawcą prac związanych z budową Centrum Wodnego LAGUNA, istnieje realna groźba zajęcia majątku Fundacji, w tym składników mienia wymienionych wyżej. Wobec powyższego należy podjąć działania w kierunku przejęcia przedmiotowych nieruchomości do zasobów komunalnych Gminy Gryfino, w celu zapobieżenia sytuacji, w której mieszkańcy Gminy zostaliby pozbawieni możliwości korzystania z kompleksu obiektów sportowych. Wolę przejęcia gruntów i obiektów sportowych Rada Miejska wyraziła w dniu 9 września 2004 r. podejmując uchwałę nr XXV/344/04 w sprawie przejęcia przedmiotowych nieruchomości w drodze darowizny. W związku z wyrokiem sądu apelacyjnego przekazanie przez Fundację majątku w postaci prawa użytkowania wieczystego gruntów, własności obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, w drodze darowizny może być bezkuteczne. W obecnej sytuacji prawnej korzystniejszym rozwiązaniem jest odpłatne zbycie w/w praw w formie sprzedaży. Środki uzyskane ze sprzedaży tego majątku pozwolą na uregulowanie części zadłużenia Fundacji. Wstępnie wierzyciel Fundacji wyraził zgodę na zbycie przedmiotowych nieruchomości.
Biorąc pod uwagę fakt, że Gmina Gryfino jest jednym z fundatorów - założycieli Fundacji oraz przepis art. 7 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zgodnie z którym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty z zakresu spraw kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, należy od zadań własnych Gminy - nabycie nieruchomości składających się na kompleks sportowy, do zasobów komunalnych, jest uzasadnione.
Wartość szacunkowa praw będących przedmiotem nabycia przez Gminę, ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego, wynosi 3.495.000 zł . Fundacja wyraziła zgodę na ich zbycie z zastosowaniem obniżki od ceny szacunkowej, w wysokości 34 % tj. za cenę 2.306.700 zł pod warunkiem, że Gmina przejmie obiekty sportowe wraz z pracownikami zatrudnionymi przy ich obsłudze. Na dzień dzisiejszy jest to łącznie 8 osób, w tym 6 zatrudnionych jest na czas nieokreślony i 2 - na czas określony.
Fundacja wystąpiła również z wnioskiem, aby kwotę stanowiącą cenę sprzedazy Gmina przekazała bezpośrednio na rachunek wierzyciela Fundacji tj. Spółki Akcyjnej FLUOR w Gliwicach, na pokrycie części zadłużenia.
W związku z tym, że przedmiotem zbycia w odniesieniu do gruntów może być jedynie prawo użytkowania wieczystego, ponieważ takie prawo przysługuje Fundacji (właścicielem gruntu jest Skarb Państwa), projekt niniejszej uchwały zawiera również upoważnienie do nabycia pełnej własnością tych gruntów poprzez darowiznę, co umożliwia przepis art. 13 ust.2 ustawy z dnia 21sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Zaproponowane rozstrzygnięcie sprawy przejęcia obiektów poprzez nabycie umową sprzedaży, oznacza konieczność uchylenia uchwały z dnia 9 września 2004r. stąd treść § 3.

Sporządziła:
K.Lamperska