Sesja nr XLIX

UCHWAŁA NR XLIX/604/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Gryfinie w obrębie nr 2 i 4.

 UCHWAŁA NR XLIX/604/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 marca 2006 r.
 

w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Gryfinie w obrębie nr 2 i 4.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) i art.15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Gryfino, oznaczonej numerem działki 626 o powierzchni 0,0807 ha, położonej w Gryfinie w obrębie nr 4, na nieruchomości gruntowe niezabudowane, stanowiące własność osób fizycznych, oznaczone numerami działek: 272 o powierzchni 0,0555 ha i 273 o powierzchni 0,0568 ha, położone w Gryfinie w obrębie nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

UZASADNIENIE

Magdalena i Andrzej Juszko są właścicielami nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych numerami działek: 272 o pow. 0,0555 ha i 273 o pow. 0,0568 ha, położonych w Gryfinie w obrębie nr 2. W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (jednostka bilansowa G2-51.MN.7). Plan dopuszcza również lokalizację funkcji usługowej pod warunkiem, że powierzchnia użytkowa funkcji usługowej nie przekroczy 20% powierzchni mieszkalnej.
Ponadto plan rozstrzyga, że w projektowanych budynkach mieszkalnych na terenie w/w jednostki bilansowej obowiązuje stosowanie dachów symetrycznych, dwuspadowych o nachyleniu połaci głównych 45 stopni. Właściciele w/w działek zamierzali przystąpić do budowy domu jednorodzinnego i w tym celu zakupili projekt budowlany, zgodnie z którym projektowany dom miałby posiadać dach czterospadowy o kącie nachylenia połaci głównych 22,5 stopnia. Zakup takiego właśnie projektu uzasadnili niewiedzą na temat szczegółowych rozstrzygnięć planu. Rozwiązanie to jest sprzeczne z ustaleniami planu, który wyraźnie określa jakiego rodzaju dachy mogą posiadać budynki . Nie jest możliwe odstępstwo od tej zasady, ponieważ ustalenia planu miejscowego muszą być bezwzględnie respektowane.
Ze względu na już poniesione koszty oraz biorąc pod uwagę fakt, że konieczność realizacji dachu dwuspadowego o podanym kącie nachylenia znacznie podroży koszt planowanej inwestycji - małż. Juszko wystąpili z propozycją zamiany działek 272 i 273 na taką działkę gminną, na której zgodnie z planem możliwa będzie budowa domu wg posiadanego projektu.
W wyniku przeprowadzonej analizy terenów gminnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną stwierdzono, że realizacja posiadanego przez małż. Juszko, projektu budowlanego, możliwa będzie na gruntach objętych ustaleniami planu miejscowego w rejonie ulicy Reymonta. W związku z powyższym zaproponowano wyżej wymienionym do wyboru jedną z działek gminnych zlokalizowanych na tym terenie. Małż. Juszko wybrali działkę nr 626 o powierzchni 0,0807 ha, jako najbardziej odpowiadającą ich oczekiwaniom.
Biorąc pod uwagę fakt, że ewentualna zamiana nieruchomości dokonana będzie na wniosek małż. Juszko i ma na celu umożliwienie realizacji ich zamierzeń związanych z budową domu, zgoda na dokonanie zamiany uwarunkowana została spełnieniem przez wnioskodawców następujących warunków:

  • zamiana nastąpi bez obowiązku dopłaty przez Gminę różnicy w wartościach zamienianych nieruchomości, w przypadku, gdy wartość działek Państwa Juszko będzie wyższa od wartości działki gminnej,
  • w przypadku odwrotnym - wnioskodawcy zobowiązani będą do dokonania dopłaty na rzecz Gminy,
  • wnioskodawcy pokrywać będą wszystkie koszty związane z dokonaniem zamiany (koszty wycen szacunkowych, spisania umowy notarialnej, koszty sądowe).

Wnioskodawcy wyrazili zgodę na zamianę pod w/w warunkami. Dzięki planowanej zamianie Gmina uzyska 2 działki budowlane pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Podstawę prawną do zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych, stanowi art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Sporządziła:
K.Lamperska