Sesja nr XLIX

UCHWAŁA NR XLIX/614/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino przedszkolach, szkołach oraz w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym.

UCHWAŁA NR XLIX/614/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 marca 2006 r.
 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino przedszkolach, szkołach oraz w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym.

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 w związku z art. 42 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112; Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844; Nr 137, poz. 1304; Nr 203, poz. 1966; Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 167, poz. 1397, Nr 179, poz. 1487 i Nr 181, poz. 1526) uchwala się co następuje:

§ 1. Dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, Gimnazjum oraz Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego zwalnia się z prowadzenia zajęć realizowanych  w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, o którym mowa w art. 42 ust. 1 ustawy z  dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.).

§ 2. Na pisemny i umotywowany wniosek dyrektora, złożony nie później niż do dnia 30 kwietnia danego roku, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino może udzielić zgody na realizację przez dyrektora w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, o którym mowa w art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zajęć w wymiarze maksymalnie do 6 godzin tygodniowo.

§ 3.

  1. Wicedyrektorom szkół podstawowych, Gimnazjum i Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, o którym mowa w art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. Nauczycielom, o których mowa w ust. 1 tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć ustala się wg następujących norm:
L.p. Stanowisko kierownicze Tygodniowy wymiar zajęć
1. Wicedyrektor szkoły każdego typu, liczącej:  
a) do 500 uczniów 8
b) od 501 do 1000 uczniów 6
c) więcej niż 1000 uczniów 4
2. Wicedyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego 10

§ 4. Obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych do wymiaru określonego w § 2 lub w § 3 dotyczy wyłącznie następnego roku szkolnego.

§ 5.

  1. Zobowiązuje się dyrektorów szkół i placówek do sporządzenia arkuszy organizacyjnych zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej uchwale począwszy od roku szkolnego 2006/2007.
  2. Obowiązujące arkusze organizacyjne szkół i placówek na rok szkolny 2005/2006 nie ulegają zmianie w zakresie, o którym mowa w niniejszej uchwale.

§ 6. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych zgodnie z niniejszą uchwałą dotyczy również nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora w zastępstwie. Nowy wymiar obowiązuje tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono zastępstwo, a jeżeli powierzenie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XX/260/2000 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 czerwca 2000 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, dla których Gmina Gryfino jest organem prowadzącym.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 42 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi, pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określonych w ust. 3 w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy lub zwalnia się ich od obowiązku realizacji tych zajęć po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Uchwała uwzględnia większość wątpliwości zgłoszonych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.
Z roku na rok zwiększają się zadania Samorządu Gminy w zakresie prowadzenia publicznych szkół i placówek oświatowych oraz w zakresie udzielania pomocy materialnej uczniom szkół. Całkowite zwolnienie dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Gryfino z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru ww. zajęć stworzy lepsze warunki zarządzania tymi jednostkami. W uzasadnionych przypadkach, np. przy wystąpieniu braków kadrowych, dyrektorzy, którzy wyrażą chęć prowadzenia zajęć bezpośrednio z uczniami lub wychowankami, będą mogli realizować zajęcia w wymiarze nie większym niż 6 godzin tygodniowo. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć wicedyrektorów szkół będzie uzależniony od liczby uczniów w danej szkole. Ustalony w ten sposób wymiar zajęć nie spowoduje zwiększenia wydatków budżetowych szkoły lub placówki oświatowej z tytułu wynagrodzeń.

Sporządziła:
Swietłana Sochaj