Sesja nr XLIX

UCHWAŁA NR XLIX/603/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wełtyń.

 UCHWAŁA NR XLIX/603/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 marca 2006 r.
 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wełtyń

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r.Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203 Nr 214 poz. 1806; z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128) oraz art.37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603 i Nr 281, poz.2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz.1420 i Nr 175, poz.1459 ) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

  1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomość gruntową, położoną w obrębie Wełtyń, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 159/1 o powierzchni około 477 m2.
  2. Zbycie nieruchomości ma na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki stanowiącej przedmiot zbycia, oznaczonej numerem 159/2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

UZASADNIENIE

Działka gminna nr 159/1 o pow. 477 m2 sklasyfikowana jako droga, położona w obrębie Wełtyń, przy ul. Podgórnej, zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon wsi Wełtyń, położona jest w jednostce bilansowej 26c MNjw/U - zabudowa mieszkaniowo-usługowa w zabudowie jednorodzinnej o cechach przestrzennych zabudowy zagrodowej.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka nr 159/1 przewidziana jest na poszerzenie działki nr 159/2 i nie jest przeznaczona pod drogę. Dla obsługi komunikacyjnej przedmiotowej jednostki zaprojektowano ulicę lokalną KUI.09 oraz drogę wewnętrzną KUw.4.
Właściciele działki nr 159/2 p. Magda Mojsym-Ciasnocha i Marek Ciasnocha wystąpił z wnioskiem o nabycie działki gminnej, która wg planu miejscowego przeznaczony jest na powiększenie działki będącej ich własnością.
W związku z powyższym proponuję sprzedać działkę nr 159/1, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr 159/2, gdyż jest to zgodne z ustaleniami obowiązującego planu.

Sporządziła:
J. Woldańska