Sesja nr XLIX

UCHWAŁA NR XLIX/605/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie nabycia na mienie komunalne nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Czepino.

 UCHWAŁA NR XLIX/605/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 marca 2006 r.
 

w sprawie nabycia na mienie komunalne nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Czepino.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie na mienie komunalne w drodze wykupu od osób fizycznych, nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem działki 427/2 o powierzchni 0,0415 ha, położonej w obrębie Czepino, z przeznaczeniem na urządzenie placu zabaw dla dzieci.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

UZASADNIENIE

Gmina Gryfino jest właścicielem działki nr 428/6, położonej w obrębie Czepino, zabudowanej budynkiem świetlicy. Działka ta w części wykorzystywana jest jako teren obsługujący kościół, znajdujący się na działce nr 428/5; w części natomiast stanowi teren o dużym zróżnicowaniu wysokościowym (skarpa).
Mieszkańcy sołectwa Czepino zgłosili potrzebę urządzenia w tej miejscowości placu zabaw dla dzieci. Z przyczyn opisanych wyżej lokalizacja placu zabaw na działce 428/6 nie jest możliwa. W związku z powyższym podjęte zostały rozmowy z właścicielami działki sąsiedniej nr 427/2 o powierzchni 0,0415 ha, zabudowanej piwnicą, na temat ewentualnego zbycia przedmiotowej działki na rzecz Gminy. Współwłaściciele wyrazili wolę zbycia nieruchomości za kwotę 12.500 zł (wartość szacunkowa nieruchomości, ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 16.700 zł ).
Biorąc pod uwagę potrzeby lokalnej społeczności, nabycie przedmiotowej nieruchomości na mienie komunalne jest uzasadnione.

Sporządziła:
K. Lamperska