Sesja nr XLIX

UCHWAŁA NR XLIX/606/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.

UCHWAŁA NR XLIX/606/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 marca 2006 r.
 

w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) i art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwalnia się Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z obowiązku zbycia części nieruchomości gminnej oznaczonej numerem działki 46/3 o powierzchni około 100 m2 , położonej w obrębie Wirów , w drodze przetargu, pod warunkiem, że zbycie nastąpi na rzecz Spółki Akcyjnej ENEA , pod lokalizację stacji transformatorowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

UZASADNIENIE

Gmina Gryfino jest właścicielem nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 46/3 o powierzchni ogólnej 1,06 ha, stanowiącej drogę, położonej w obrębie Wirów. Część przedmiotowego terenu o pow. 0,0399 ha, w planie miejscowego zagospodarowania przestrzennego położona jest w jednostce bilansowej oznaczonej symbolem 5.ZI/TE, posiadającej zapis: teren przeznacza się pod zieleń izolacyjną i urządzenia elektroenergetyczne (stacje transformatorową). Stosownie do potrzeb, dopuszcza się lokalizację innych urządzeń infrastruktury".
Spółka Akcyjna ENEA wystąpiła z wnioskiem o przekazanie części działki 46/3 pod budowę stacji transformatorowej. Biorąc pod uwagę zapis planu dopuszczający możliwość lokalizacji w tej jednostce bilansowej również innych urządzeń infrastruktury technicznej - zasadne jest zbycie na rzecz ENEI części terenu objętego w/w jednostką bilansową.
Zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Rada może zwolnić z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczone między innymi na realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty, dla których są to cele statutowe i których dochody przeznacza się w całości na działalność statutową. Przepisu tego nie stosuje się w przypadku, gdy o nabycie nieruchomości ubiega się więcej niż jeden podmiot spełniający w/w warunki. Wnioskodawca czyli ENEA spełnia w/w warunki ustawowe i jest jedynym podmiotem ubiegającym się o nabycie części działki nr 46/3, dlatego też istnieje możliwość zbycia przedmiotowego gruntu na jej rzecz bez przetargu.

Sporządziła:
K.Lamperska