Sesja nr XLIX

UCHWAŁA NR XLIX/ 611/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 marca 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego.

UCHWAŁA NR XLIX/611/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 marca 2006r.
 

 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit "c" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 zm. z 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; 2004r. Nr 116 poz. 1203; 2005r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego do kwoty 2.300.000 zł (słownie: dwa miliony trzysta złotych) z przeznaczeniem na wykup obiektów sportowych (boisk) wraz wyposażeniem od Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino z siedzibą w Gryfinie, którego spłata nastąpi w latach 2007-2011r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

UZASADNIENIE

Konieczne jest zaciągnięcie kredytu na wykup obiektów sportowych (boisk) wraz z wyposażeniem, gdyż Gmina nie posiada wolnych środków na realizację przedmiotowego zadania. Biorąc pod uwagę kwotę zadłużenia, raty kapitałowe, nie licząc odsetek oraz kosztów związanych z obsługą kredytu, wyniosą rocznie 460.000 zł.

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk