Sesja nr XLIX

UCHWAŁA NR XLIX/613/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 marca 2006r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2006r,

UCHWAŁA NR XLIX/613/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 marca 2006r.
 

 w sprawie zmian budżetu gminy na 2006r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 2005r. Nr 172, poz. 1441), oraz art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 83.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
710     Działalność usługowa 15.000
71004   Plany zagospodarowania przestrzennego 15.000
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 15.000
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 60.000
85407   Placówki wychowania pozaszkolnego 60.000
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 60.000
 
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8.000
90002   Gospodarka odpadami 8.000
6296 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 8.000

OGÓŁEM

83.000

§ 2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 86.058 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
600     Transport i łączność 86.058
60014   Drogi publiczne powiatowe 86.058
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 86.058

OGÓŁEM

86.058

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 96.285 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
600      Transport i łączność 1.285
60014   Drogi publiczne powiatowe 1.285
4300 Zakup usług pozostałych 1.285
 
710     Działalność usługowa 15.000
71004   Plany zagospodarowania przestrzennego 15.000
4300 Zakup usług pozostałych 15.000
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 60.000
85407   Placówki wychowania pozaszkolnego 60.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20.000
4300 Zakup usług pozostałych 40.000
 
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20.000
90002   Gospodarka odpadami 20.000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12.000
6066 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8.000

OGÓŁEM

96.285

§ 4. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 99.343 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
600     Transport i łączność 86.058
60014   Drogi publiczne powiatowe 86.058
4300 Zakup usług pozostałych 86.058
 
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13.285
90002   Gospodarka odpadami 13.285
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13.285

OGÓŁEM

99.343

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

UZASADNIENIE

  • 15.000 zł – środki pochodzą z darowizny od osób prywatnych na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  • 60.000 zł – środki pochodzą z Powiatu Gryfińskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie powierzonych Międzyszkolnemu Ośrodkowi Sportowemu wykonania zadań o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury fizycznej;
  • 8.000 zł - środki stanowią dotację na dofinansowanie inwestycji w zakresie ochrony środowiska, pochodzą z „Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej” i są przeznaczone na dofinansowanie inwestycji pn. „Zakup pojemników siatkowych do selektywnej zbiórki odpadów”. W uchwale budżetowej zostały zabezpieczone środki na realizację tego zadania, w związku z czym wprowadzane uchwałą środki przeznacza się na pozostałe zadania konieczne do wykonania w danym roku budżetowym.
  • 86.058 zł – Powiat Gryfiński nie zaakceptował porozumienia na utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Gryfino na cały rok 2006 na kwotę 105.000 zł; jednakże zostało zawarte porozumienie na prowadzenie przedmiotowych zadań w miesiącu styczniu w celu pokrycia kosztów poniesionych na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na kwotę 18.942 zł; w związku z powyższym zachodzi konieczność zmniejszenia planu;
  • 1.285 zł – w grudniu ubiegłego roku została wystawiona faktura za zimowe utrzymanie dróg powiatowych w styczniu, powodując konieczność zwiększenia planu na ten cel; przekracza to kwotę przyznaną porozumieniem, w związku z czym należy zwiększyć środki na w/w cel;
  • 20.000 zł. – prawidłowe zaklasyfikowanie środków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego inwestycji pn. „Zakup pojemników siatkowych do selektywnej zbiórki odpadów” (20.000 zł).

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk