Sesja nr XLIX

UCHWAŁA NR XLIX/608/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie nabycia na mienie komunalne w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego prawa własności nieruchomości lokalowych i praw z nimi związanych, położonych w obrębie Gardno.

UCHWAŁA NR XLIX/608/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 marca 2006 r.
 

w sprawie nabycia na mienie komunalne w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego prawa własności nieruchomości lokalowych i praw z nimi związanych, położonych w obrębie Gardno.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie na mienie komunalne w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego od Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. w Gryfinie, prawa własności niżej wymienionych nieruchomości lokalowych i praw z nimi związanych, położonych w obrębie Gardno:

  • lokalu-kotłowni nr 01 o powierzchni użytkowej 70,20 m2, znajdującego się w budynku mieszkalnym przy ul. Niepodległości nr 49-51 wraz z udziałem 439/1000 części w częściach wspólnych budynku i w działce gruntu nr 52/94 o powierzchni ogólnej 1343m2, za cenę nie przekraczającą kwoty 5.000 zł,
  • lokalu-kotłowni nr 01 o powierzchni 211,60 m2, znajdującego się w budynku mieszkalnym przy ul. Niepodległości nr 7-11 wraz z udziałem 437/10000 części w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki nr 52/18 o powierzchni ogólnej 1578 m2, za cenę nie przekraczającą kwoty 19.000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

UZASADNIENIE

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o w Gryfinie jest właścicielem lokali i praw z nimi związanych, szczegółowo opisanych w § 1 niniejszej uchwały. Przedmiotowe nieruchomości oraz nieruchomość położoną w Starych Brynkach, Spółka otrzymała w formie aportu od Gminy Gryfino w roku 1998. Ze względu na zmianę sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych, które obsługiwały w/w kotłownie - stały się one Spółce zbędne. Kotłownia w budynku przy ul. Niepodległości 7-11 jest obecnie użytkowana przez LZS "Grot" w Gardnie na zasadzie użyczenia. LZS jest zainteresowany przejęciem pełnej własności lokalu wraz z przynależnymi prawami w związku z tym, że lokal wymaga natychmiastowego remontu, co z kolei wiąże się z koniecznością wyłożenia znacznych środków na ten cel.
Lokalem przy ul. Niepodległości 49-51 zainteresowane jest Koło Gospodyń Wiejskich w Gardnie. Członkinie Koła nie posiadają odpowiedniego pomieszczenia, w którym mogłyby prowadzić swoją działalność.
Rada Sołecka Gardno w imieniu LZS Grot i Koła Gospodyń Wiejskich wystąpiła z wnioskiem o formalne przejęcie przedmiotowych lokali od obecnego właściciela i przekazania ich na potrzeby tych organizacji.
Mając na uwadze potrzeby lokalnej społeczności Gmina wystąpiła do PEC z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie kotłowni na mienie komunalne, jednak Zarząd Spółki nie wyraził na to zgody. Zaproponował przejęcie na zasadzie sprzedaży w formie przetargu. Zgodnie z ogłoszeniem, pisemny przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2006 r. Ceny wywoławcze nieruchomości określone zostały odpowiednio na kwoty 3.000 zł i 17.000 zł. W przypadku, gdy kilku oferentów zaoferuje tę samą kwotę przewidziana jest licytacja z postąpieniem 50,00 zł.
W związku z powyższym w projekcie uchwały określone zostały maksymalne kwoty za jakie może Gmina może nabyć przedmiotowe nieruchomości.

Sporządziła:
K.Lamperska