Sesja nr XLIX

UCHWAŁA NR XLIX/609/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 marca 2006r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIX/652/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002r.

UCHWAŁA NR XLIX/609/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 marca 2006r.
 

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIX/652/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770; z 1998r. Nr 106, poz. 668; z 2002r. Nr 113, poz. 984; z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 199 poz. 1937) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchyla się w całości Uchwałę Nr XLIX/652/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002r. w sprawie ustalenia cen za usługi pogrzebowe świadczone przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

UZASADNIENIE

Uchwała Nr XLIX/652/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002r. w sprawie ustalenia cen za usługi pogrzebowe świadczone przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie podjęta została w celu regulowania wysokości stawek usług świadczonych wyłącznie przez spółkę na terenie zarządzanych przez nią cmentarzy komunalnych. Mając na uwadze, iż w obecnej sytuacji, gdy usługi pogrzebowe wykonywane są aktualnie w ramach konkurencji rynkowej utrzymywanie sztywnych stawek urzędowych nie ma uzasadnienia, gdyż zakłóca warunki wolnej konkurencji. Stąd też celowym jest uchylenie powyższej uchwały.

Sporządziła:
Janina Major