Sesja nr XLIX

UCHWAŁA NR XLIX/612/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 marca 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego.

UCHWAŁA NR XLIX/612/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 marca 2006r.
 

 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit "c" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 zm. z 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; 2004r. Nr 116 poz. 1203; 2005r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie kredytu bankowego do kwoty 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie projektu pn. "Budowa boiska o sztucznej nawierzchni w Gryfinie w ramach Projektu Euroboiska", którego spłata nastąpi w latach 2007-2011r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

UZASADNIENIE

W ramach programu "Zachodniopomorski Program Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej i Rozwoju Infrastruktury Sportowej EUROBOISKA 2005-2013" Fundacja na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino złożyła wniosek do ZPORR na dofinansowanie w 50% zadania pn. "Budowa boiska o sztucznej nawierzchni w Gryfinie w ramach Projektu Euroboiska". Całość zadania jest wstępnie ustalona na kwotę ok. 2.000.000 zł natomiast kwota dofinansowania w wysokości 1.000.000 zł.
W celu rozpoczęcia procedur związanych z realizacją przedmiotowego zadania, które planowane jest na lata 2006-2007 Gmina musi zabezpieczyć całość kwoty. W związku z brakiem środków finansowych na realizację przedmiotowego zadania koniecznym jest zaciągnięcie kredytu bankowego. Zadanie pn. "Budowa boiska o sztucznej nawierzchni w ramach projektu Euroboiska" nie było planowane w budżecie na 2006 rok. Po zakończeniu zadania może nastąpić zwrot środków pozyskanych z programu, wówczas planuje się wpłacić jednorazową kwotę w wysokości 1.000.000 zł na poczet zaciągniętego kredytu.
Biorąc pod uwagę kwotę zadłużenia, raty kapitałowe - nie licząc odsetek oraz kosztów związanych z obsługą kredytu - wyniosą rocznie 400.000 zł.

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk