Sesja nr XLIX

UCHWAŁA NR XLIX/615/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 marca 2006r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2006r.

UCHWAŁA NR XLIX/615/06
 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 marca 2006r.
 

 w sprawie zmian budżetu gminy na 2006r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 2005r. Nr 172, poz. 1441), oraz art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 130.343 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
756     Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 130.343
75621   Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 130.343
001 Podatek dochodowy od osób fizycznych 130.343

OGÓŁEM

130.343

§ 2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 67.527

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
758     Różne rozliczenia 67.527
75801   Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 67.527
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 67.527

OGÓŁEM

67.527

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 62.816 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
750     Administracja publiczna 62.816
75095   Pozostała działalność 62.816
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 62.816

OGÓŁEM

62.816

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

UZASADNIENIE

W związku z ustaleniem ostatecznych kwot w ustawie budżetowej państwa na rok 2006 (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3-4820-5/2006) dokonuje się następujących zmian budżetu gminy:

  • 130.343 zł – zwiększenie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota po zwiększeniu – 12.134.264 zł.
  • 67.527 zł – zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla jst.. Kwota po zmianach - 10.943.547 zł.
  • 62.816 zł – zwiększenie wydatków publicznych w pozostałej działalności (130.343 zł – 67.527 zł = 62.816 zł)

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk