Sesja nr XLIX

UCHWAŁA NR XLIX/610/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 marca 2006r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do podjęcia działań zmierzających do powołania na terenie gminy Gryfino obszaru intensywnego gospodarowania.

UCHWAŁA NR XLIX/610/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 marca 2006r.
 

w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do podjęcia działań zmierzających do powołania na terenie gminy Gryfino obszaru intensywnego gospodarowania.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441/ - uchwala się, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do podjęcia działań zmierzających do powołania na terenie gminy strefy przemysłowej - Park Przemysłowy "Dolina Dolnej Odry".

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

UZASADNIENIE

Upoważnienie Burmistrza do podjęcia działań zmierzających do powołania na terenie gminy strefy przemysłowej - Park Przemysłowy "Dolina Dolnej Odry" będzie legitymizacją dla szeregu działań zmierzających w pierwszym etapie do opracowania szczegółowej koncepcji powstania Parku Przemysłowego "Dolina Dolnej Odry". Po opracowaniu koncepcji, która określi prawne formy działania parku, jego ekonomiczne oraz strukturalne uwarunkowania koniecznym będzie skoncentrowanie gruntów stanowiących własność gminy Gryfino w obszarze planowanego Parku Przemysłowego "Dolina Dolnej Odry" oraz wykonanie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej na tym terenie.
Park Przemysłowy, wg definicji zawartej w ustawie z dnia 29 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji oraz ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców ( Dz.U.z dnia 12 września 2003 r.)- jest to zespół wyodrębnionych nieruchomości, w którego skład wchodzi co najmniej nieruchomość na której znajduje się infrastruktura techniczna pozostała po restrukturyzowanym lub likwidowanym przedsiębiorstwie, utworzony na podstawie umowy cywilnoprawnej, której jedna ze stron jest jednostka samorządu terytorialnego, stwarzający możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcom, w szczególności małym i średnim.
Na terenie gminy Gryfino obszar o cechach predysponujących do utworzenia strefy przemysłowej położony jest w obrębie geodezyjnym Pniewo, wzdłuż drogi krajowej K31 od rejonu skrzyżowania z ulicą Gryfińską do rejonu działki nr 481. Zachodnią granicę terenu objętego planem stanowi granica terenów kolejowych, wschodnią granica terenów leśnych - działki nr 96, 97 i 98/8. Na obszarze tym wyznaczone zostały między innymi tereny zabudowy przemysłowo-składowej i usługowej oraz produkcji i obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych hodowlanych o łącznej powierzchni ponad 19 ha, zlokalizowane bezpośrednio przy drodze krajowej 31 oraz terenach komunikacji kolejowej, a także Zespole Elektrowni Dolna Odra S.A. Teren ten posiada wszystkie niezbędne cechy by przeznaczony został na na strefę przemysłową.
W związku z powyższym podjęcie uchwały dotyczącej udzielenia upoważnienia dla Burmistrza w przedmiotowej sprawie uważa się za zasadne.

Sporządził:
Krzysztof Czosnowski