Sesja nr XLIX

UCHWAŁA NR XLIX/616/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do działań związanych z utworzeniem oddziału naukowego Biblioteki Publicznej w Gryfinie.

UCHWAŁA NR XLIX/616/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 marca 2006 roku
 

w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do działań związanych z utworzeniem oddziału naukowego Biblioteki Publicznej w Gryfinie

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128), uchwala się co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Gryfinie upoważnia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do podejmowania działań związanych z przejęciem mienia likwidowanej przez samorząd Województwa Zachodniopomorskiego Biblioteki Pedagogicznej, przy ul. Niepodległości 20 w Gryfinie oraz do działań mających na celu rozszerzenie o oddział naukowy struktury Biblioteki Publicznej w Gryfinie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

UZASADNIENIE

W dniu 9 lutego 2006 roku do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie wpłynęło pismo dotyczące propozycji pozostawienia w Gryfinie zasobów bibliotecznych Filii Biblioteki Pedagogicznej. Działalność Biblioteki Pedagogicznej jest bardo ważna dla mieszkańców Gminy Gryfino. Z księgozbioru tej biblioteki obecnie korzysta kilkaset pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych działających na terenie gminy Gryfino, a także w gminach ościennych. Biblioteka jest także wsparciem kilkuset studentów szkół wyższych. Intencją Burmistrza jest stworzenie na bazie księgozbioru dotychczasowej Biblioteki Pedagogicznej oddziału naukowego Biblioteki Publicznej w Gryfinie.
Mimo, iż podjęcie niniejszej uchwały nie jest konieczne do podejmowanie czynności w tym zakresie, zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), który stanowi, iż do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino przedkłada Radzie Miejskiej w Gryfinie jej projekt z uwagi na koszty, które wynikną w związku z planowanymi działaniami, w tym adaptację pomieszczeń, eksploatację budynku, zakupem sprzętu, zatrudnieniem pracowników itp. Sam fakt zmiany statutu Biblioteki Publicznej w Gryfinie będzie przedmiotem odrębnej uchwały, którą poprzedzać muszą ww. nakłady finansowe.

Sporządziła:
Barbara Lefik