Sesja nr XLVII

UCHWAŁA NR XLVII/593/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad partycypacji w opłatach przyłączeniowych gazu dla mieszkańców miejscowości Pniewo i Żórawki.

UCHWAŁA NR XLVII/593/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 stycznia 2006 r.
 

 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad partycypacji w opłatach przyłączeniowych gazu dla mieszkańców miejscowości Pniewo i Żórawki

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVI/562/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia zasad partycypacji w opłatach przyłączeniowych gazu dla mieszkańców miejscowości Pniewo i Żórawki § 2 otrzymuje brzmienie:

  • "§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 30 listopada 2005 r.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

Uzasadnienie

W związku z wydanym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego rozstrzygnięciem nadzorczym, w którym stwierdzona została nieważność § 2 uchwały Nr XLVI/562/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia zasad partycypacji w opłatach przyłączeniowych gazu dla mieszkańców miejscowości Pniewo i Żórawki istnieje konieczność uregulowania momentu wejścia uchwały w życie.  Zdaniem organu nadzoru bowiem "uchwała nie stanowi o zasadach zarządu mieniem gminy a zatem i nie ma charakteru aktu prawa miejscowego stąd też nie podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym lecz jako wyraz woli organu gminy wchodzi w życie z dniem podjęcia". Ponieważ w wyniku stwierdzenia nieważności § 2 uchwały brak jest wyraźnej regulacji co do terminu jej wejścia w życie wprowadzenie proponowanej zmiany do treści uchwały jest uzasadnione.