Sesja nr XLVII

UCHWAŁA NR XLVII/590/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, położonej w obrębie Pniewo.

UCHWAŁA NR XLVII/590/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 stycznia 2006 r.
 

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, położonej w obrębie Pniewo

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116 poz. 1203 z 2005r. Nr 172, poz.1441/ oraz art.37 ust.1 i art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U.z 2004r.Nr 261, poz.2603 i Nr 281, poz.2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169,poz.1420 i Nr 175, poz.1459/  - uchwala się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość nie zabudowaną, położoną w obrębie Pniewo, oznaczoną numerem działki 423/4 o pow. 562 m2, pod zabudowę usługową - pawilon handlowy, przeznaczony na sklep spożywczo-przemysłowy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

Uzasadnienie

Dla działki gminnej nr 423/3 położonej w obrębie Pniewo, wydana została w dniu 26.08.2005 r. decyzja o warunkach zabudowy, ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowego z przeznaczeniem na sklep spożywczo-przemysłowy. Istniejący na działce zbiornik p.poż. przeznaczony jest do zachowania w związku z czym zaszła konieczność wydzielenia terenu niezbędnego dla jego obsługi oraz terenu pod realizacji zabudowy usługowej.  W wyniku podziału geodezyjnego powstała działka nr 423/4 o pow. 562 m2 przeznaczona pod planowaną zabudowę oraz działka nr 423/5 o pow. 95 m2 obejmująca teren na którym zlokalizowany jest zbiornik p.poż.  W związku z powyższym, zasadne jest przeznaczenie działki nr 423/4 do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na cel ustalony w decyzji o warunkach zabudowy.

Sporządziła:
J. Woldańska