Sesja nr XLVII

UCHWAŁA NR XLVII/589/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/466/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino.

UCHWAŁA NR XLVII/589/06
 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 stycznia 2006r.
 

 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/466/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 , art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441), w związku z art. 21 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/466/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino (Dz. U. Woj. Zach. Nr 55, poz. 1246) dokonuje się następujących zmian:

 1. § 4 otrzymuje brzmienie:
  „ § 4.1. Na lokale socjalne przeznacza się lokale usytuowane w budynkach komunalnych o obniżonym standardzie.
  Lokale socjalne wynajmowane są osobom:
  1) pozostającym w niedostatku, w trudnej sytuacji życiowej, nieposiadającym wraz z innymi osobami zgłoszonymi do wspólnego zamieszkiwania tytułu prawnego do innego lokalu lub domu mieszkalnego pod warunkiem, że spełniają następujące kryteria:
  a. zamieszkują, z zamiarem stałego pobytu, na terenie Gminy Gryfino, w lokalu gdzie powierzchnia pokoi nie przekracza 5 m2 na jedną osobę uprawnioną do zamieszkiwania,
  b. przypadający na członka gospodarstwa domowego udokumentowany średni miesięczny dochód z okresu sześciu kolejnych pełnych miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym złożono wniosek o przyznanie lokalu komunalnego, nie przekracza progu określonego w § 2 pkt 9 uchwały,
  c. nie dokonały dobrowolnie zmiany warunków mieszkaniowych na gorsze, wynajmując lokal o stanie technicznym lub powierzchni mieszkaniowej, umożliwiającej ubieganie się o udzielenie pomocy mieszkaniowej przez Gminę Gryfino,
  d. nie posiadają, nie zbyły lub nie przekazały innym osobom:
  - prawa własności lub współwłasności lokalu lub budynku mieszkalnego,
  - spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
  - prawa najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego,
  - prawa własności lub współwłasności działki budowlanej.
  2) którym sąd w wyroku orzekającym o przymusowym opróżnieniu lokalu przyznał prawo do takiego lokalu.
  3) pozbawionym mieszkań w wyniku katastrofy bądź klęski żywiołowej.
  3. Lokale socjalne wynajmowane są w pierwszej kolejności:
  1) wychowankom opuszczającym domy dziecka, inne placówki opiekuńczo-wychowawcze o uprawnieniach domu dziecka oraz rodziny zastępcze, niemającym możliwości powrotu do domu rodzinnego, jeżeli złożą stosowny wniosek o najem lokalu w okresie 1 roku od daty usamodzielnienia się i spełnią kryterium dochodowe, o którym mowa w § 2 pkt 9 uchwały.
  2) osobom pozbawionym mieszkań w wyniku katastrofy bądź klęski żywiołowej.
  4. Realizacja przydziału lokali socjalnych następuje w kolejności, w jakiej osoby oczekujące na przydział lokalu umieszczone są na liście mieszkaniowej, o której mowa w § 13, z uwzględnieniem zapisów ust. 3 § 4 uchwały."
 2. § 7 otrzymuje brzmienie:
  "§ 7.1. Lokale mieszkalne, które ze względu na swój standard nie są wynajmowane jako socjalne lub zamienne, wynajmuje się, z zastrzeżeniem § 9 i §10 uchwały:
  1) osobom o niskich dochodach, pozostającym w trudnej sytuacji życiowej, nie posiadającym wraz z innymi osobami zgłoszonymi do wspólnego zamieszkiwania tytułu prawnego do innego lokalu lub domu mieszkalnego, pod warunkiem, że spełniają następujące kryteria:
  a. zamieszkują z zamiarem stałego pobytu na terenie Gminy Gryfino, w lokalu gdzie powierzchnia pokoi nie przekracza 5 m2 na jedną osobę uprawnioną do zamieszkiwania,
  b. przypadający na członka gospodarstwa domowego udokumentowany średni miesięczny dochód z okresu sześciu kolejnych pełnych miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym złożono wniosek o przyznanie lokalu komunalnego, nie przekracza progu określonego w § 2 pkt 10 uchwały,
  c. nie dokonały dobrowolnie zmiany warunków mieszkaniowych na gorsze, wynajmując lokal o stanie technicznym lub powierzchni mieszkaniowej umożliwiającej ubieganie się o udzielenie pomocy mieszkaniowej przez Gminę Gryfino,
  d. nie posiadają, nie zbyły lub nie przekazały innym osobom:
  - prawa własności lub współwłasności lokalu lub budynku mieszkalnego,
  - spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
  - prawa najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego,
  - prawa własności lub współwłasności działki budowlanej;
  2) wychowankom opuszczającym domy dziecka, inne placówki opiekuńczo-wychowawcze o uprawnieniach domu dziecka oraz rodziny zastępcze, niemającym możliwości powrotu do domu rodzinnego, jeżeli złożą stosowny wniosek o najem lokalu w okresie 1 roku od daty usamodzielnienia się i spełnią kryterium dochodowe, o którym mowa w § 2 pkt 10 uchwały.
  2. Lokale mieszkalne wynajmowane są w pierwszej kolejności osobom, o których mowa
  w ust. 1 pkt 2.
  3. Realizacja przydziału lokali mieszkalnych następuje w kolejności, w jakiej osoby oczekujące na przydział lokalu umieszczone są na liście mieszkaniowej, o której mowa w § 13, z uwzględnieniem zapisów ust. 2 § 7 uchwały."
 3. W § 10:
  a) w ust. 1 po wyrazie "podnajem" dodaje się wyrazy "lub bezpłatne użytkowanie",
  b) w ust. 2 po wyrazie "podnajem" dodaje się wyrazy "lub bezpłatne użytkowanie",
  c) w ust. 3 po wyrazie "podnajem" dodaje się wyrazy "lub bezpłatne użytkowanie".
 4. W § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  " § 11.2. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosków osób, o których mowa w ust. 1, jest spełnianie wymogów określonych § 4 uchwały w przypadku lokali socjalnych i § 7 uchwały w przypadku lokali mieszkalnych.
 5. W § 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
  " § 11.4. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 3 określi ponadto dokumenty niezbędne do prawidłowej pracy Komisji Mieszkaniowej oraz ich wzory."
 6. § 15 otrzymuje brzmienie:
  " § 15. Postanowień §12 nie stosuje się do wynajmowania lokali osobom:
  1) wskazanym do przekwaterowania z lokali i budynków przeznaczonych do remontu, modernizacji lub rozbiórki;
  2) pozbawionych mieszkań w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy lub innego zdarzenia losowego;
  3) o których mowa w §8 uchwały."
 7. § 18 otrzymuje brzmienie:
  " § 18.1. Pomoc Gminy Gryfino w wynajmie lokali stanowiących własność GTBS polega na wskazaniu, z kim GTBS ma zawrzeć umowy najmu lokali, których budowa została sfinansowana w oparciu o wkład pieniężny Gminy Gryfino.
  2. Lokale, o których mowa w ust. 1 wynajmowane są:
  1) osobom o niskich dochodach, umieszczonym na liście mieszkaniowej, zakwalifikowanym do uzyskania pomocy mieszkaniowej od Gminy Gryfino, o których mowa w § 2 pkt 10 uchwały.
  2) najemcom lokali komunalnych, zainteresowanych poprawą warunków mieszkaniowych, którzy pozostawią do dyspozycji Gminy Gryfino dotychczas zajmowany lokal komunalny."
 8. § 19 otrzymuje brzmienie:
  " § 19.1. Osoby oczekujące na udzielenie pomocy w wynajęciu lokalu mieszkalnego o którym mowa w § 18 ust. 1 uchwały, przed wydaniem skierowania do zawarcia umowy najmu z GTBS podlegają ponownej weryfikacji pod kątem spełniania wymogów uchwały.
  2. Do przeprowadzania tej weryfikacji stosuje się odpowiednio postanowienia § 7 uchwały."
 9. W § 20 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
  "1) pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę albo po jego śmierci, należą do kręgu osób wymienionych w art. 691 Kodeksu cywilnego i zamieszkiwały z nim stale albo są ujęte w umowie najmu jako osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, a z najemcą została rozwiązana umowa najmu i lokal nie jest obciążony zaległościami z tytułu czynszu najmu oraz opłat niezależnych."
 10. Uchyla się § 24 ust.2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

Uzasadnienie

W uchwale Nr XXXVI/466/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 maja 2005r.  w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino (Dz. U. Woj. Zach. Nr 55, poz. 1246) należało wprowadzić zmiany wynikające z dotychczasowego stosowania wyżej wymienionej uchwały w praktyce oraz związanych z tym niejasności. Zmiana uchwały wiąże się z doprecyzowaniem zasad wynajmowania lokali socjalnych oraz mieszkalnych m.in. wychowankom domów dziecka oraz innych placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych.

Sporządziła:
Janina Major