Sesja nr XLVII

UCHWAŁA NR XLVII/588/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 stycznia 2006r.  w sprawie zmian budżetu gminy na 2006r.

UCHWAŁA NR XLVII/588/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 stycznia 2006r.
 

 w sprawie zmian budżetu gminy na 2006r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 2005r. Nr 172, poz. 1441), oraz art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 105.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Kwota

600     Transport i łączność 105.000
60014   Drogi publiczne powiatowe 105.000
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.

105.000

OGÓŁEM 105.000

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 105.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
600     Transport i łączność 105.000
60014   Drogi publiczne powiatowe 105.000
4300 Zakup usług pozostałych 105.000
OGÓŁEM 105.000

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

U Z A S A D N I E N I E

105.000 zł – zgodnie z porozumieniem zawartym z Zarządem Powiatu Gryfińskiego, wprowadza się środki przeznaczone na utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Gryfino.

Sporządziła:
Bożena Mejna