Sesja nr XLVII

UCHWAŁA NR XLVII/591/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie nabycia na mienie komunalne w drodze wykupu od osoby fizycznej, gruntu położonego w obrębie Radziszewo.

    

UCHWAŁA NR XLVII/591/0
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 stycznia 2006 r.
 

w sprawie nabycia na mienie komunalne w drodze wykupu od osoby fizycznej, gruntu położonego w obrębie Radziszewo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie na mienie komunalne w drodze wykupu  od osoby fizycznej, gruntu o powierzchni około 200 m2, stanowiącego część działki  nr 214/2 położonej w obrębie Radziszewo z przeznaczeniem na powiększenie placu manewrowego przy remizie strażackiej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

U z a s a d n i e n i e

Gmina Gryfino jest właścicielem działek nr 213/4 i 214/1 o łącznej powierzchni 717 m2 położonych w obrębie Radziszewo.  Na działkach tych realizowana jest obecnie budowa remizy strażackiej.  Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziszewie wystąpił z wnioskiem  o rozważenie możliwości wykupu od właścicielki działki sąsiedniej nr 214/2, części gruntu z przeznaczeniem na powiększenie placu manewrowego przy remizie.  Właścicielka wyraziła zgodę na zbycie gruntu na rzecz Gminy. Pozyskanie dodatkowego terenu umożliwi OSP urządzenie placu do ćwiczeń.

Sporządziła:
K. Lamperska