Sesja nr XLVII

UCHWAŁA NR XLVII/585/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

    

UCHWAŁA NR XLVII/585/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 stycznia 2006 r.
 

 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /Dz.U. z 2003 r.  Nr 159, poz. 1574, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 167, poz. 1760/ uchwala się co następuje:

§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Jana Kozłowskiego do Rady Miejskiej w Gryfinie w okręgu wyborczym nr 4 z listy nr 3 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD - UP, z powodu śmierci. 

§ 2. Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 31 grudnia 2005 r.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach