Sesja nr XLVI

UCHWAŁA NR XLVI/584/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/385/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino.

UCHWAŁA NR XLVI/584/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 grudnia 2005 roku
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/385/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino.

Na podstawie Art.. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zmianami: w 2002 r. Dz.U. Nr 200 poz. 1683; z 2003 :Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953,Nr 203 poz. 1966; z 2004 r. Nr 92 poz. 880, Nr 92 poz. 884, Nr 96 poz. 959, Nr 123 poz. 1291; z 2005: Dz.U. Nr 130 poz. 1087, Nr 164 poz. 1365, Dz.U. Nr 167 poz. 1399, Nr 169 poz. 1419) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 17 października 2005 w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 68 poz. 956) Uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/385/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w Gminie Gryfino opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 94 poz. 1936 z dnia 17 grudnia 2004 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 2 do ww. uchwały otrzymuje w pkt.16 następujące brzmienie:

L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE STREFA PODATKOWA STAWKA PODATKOWA
16. Budowle związane z prowadzeniem składowisk odpadów komunalnych oraz ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i ze zbiorowym odprowadzaniem ścieków cały obszar gminy 0,25%

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 roku.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach