Sesja nr XLVI

UCHWAŁA NR XLVI/575/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia stawki najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu decydującego o wartości stawek wynagrodzenia w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gryfinie oraz pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gryfino.

UCHWAŁA NR XLVI/575/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 grudnia 2005 r.
 

w sprawie ustalenia stawki najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu decydującego o wartości stawek wynagrodzenia w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gryfinie oraz pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gryfino.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) w związku z § 2 pkt 2 i § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 146, poz. 1222, zm. Dz.U. Nr 160, poz. 1343) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze pracowników w I kategorii tabeli zaszeregowań w wysokości 800,00 zł (osiemset złotych) dla pracowników Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gryfinie oraz pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gryfino.

§ 2. W porozumieniu z pracodawcami przyjmuje się wartość jednego punktu decydującego o wartości stawek wynagrodzenia w poszczególnych kategoriach zaszeregowania w tabeli, o której mowa w § 1 w wysokości 7,00 zł (siedem złotych).

§ 3. Zobowiązuje się dyrektora Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gryfinie oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Gryfino do sporządzenia tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników niebędących nauczycielami stanowiących załączniki do regulaminów wynagradzania pracowników.

§ 4. Tracą moc uchwały:

 1. Nr XXXIV/423/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia stawki najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu decydującego o wartości stawek wynagrodzenia w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Gryfinie,
 2. Nr XXXIV/424/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia stawki najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu decydującego o wartości stawek wynagrodzenia w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników (nie będących nauczycielami) zatrudnionych w jednostce organizacyjnej Gminy Gryfino - Młodzieżowy Dom Kultury,
 3. Nr XXXIV/425/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia stawki najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu decydującego o wartości stawek wynagrodzenia w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników (nie będących nauczycielami) zatrudnionych w jednostce organizacyjnej Gminy Gryfino - Międzyszkolny Ośrodek Sportu,
 4. Nr XXXIV/426/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia stawki najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu decydującego o wartości stawek wynagrodzenia w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników (nie będących nauczycielami) zatrudnionych w jednostce organizacyjnej Gminy Gryfino - Gimnazjum w Gryfinie,
 5. Nr XXXIV/427/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia stawki najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu decydującego o wartości stawek wynagrodzenia w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników (nie będących nauczycielami) zatrudnionych w jednostce organizacyjnej Gminy Gryfino - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie,
 6. Nr XXXIV/428/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia stawki najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu decydującego o wartości stawek wynagrodzenia w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników (nie będących nauczycielami) zatrudnionych w jednostce organizacyjnej Gminy Gryfino - Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie,
 7. Nr XXXIV/429/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia stawki najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu decydującego o wartości stawek wynagrodzenia w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników (nie będących nauczycielami) zatrudnionych w jednostce organizacyjnej Gminy Gryfino -Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie,
 8. Nr XXXIV/430/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia stawki najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu decydującego o wartości stawek wynagrodzenia w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników (nie będących nauczycielami) zatrudnionych w jednostce organizacyjnej Gminy Gryfino -Szkoła Podstawowa im. Boh. Westerplatte w Gardnie,
 9. Nr XXXIV/431/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia stawki najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu decydującego o wartości stawek wynagrodzenia w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników (nie będących nauczycielami) zatrudnionych w jednostce organizacyjnej Gminy Gryfino - Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy,
 10. Nr XXXIV/432/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia stawki najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu decydującego o wartości stawek wynagrodzenia w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników (nie będących nauczycielami) zatrudnionych w jednostce organizacyjnej Gminy Gryfino - Szkoła Podstawowa w Żabnicy,
 11. Nr XXXIV/433/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia stawki najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu decydującego o wartości stawek wynagrodzenia w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników (nie będących nauczycielami) zatrudnionych w jednostce organizacyjnej Gminy Gryfino -Szkoła Podstawowa w Radziszewie,
 12. Nr XXXIV/434/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia stawki najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu decydującego o wartości stawek wynagrodzenia w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników (nie będących nauczycielami) zatrudnionych w jednostce organizacyjnej Gminy Gryfino - Przedszkole Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Gryfinie,
 13. Nr XXXIV/435/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia stawki najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu decydującego o wartości stawek wynagrodzenia w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników (nie będących nauczycielami) zatrudnionych w jednostce organizacyjnej Gminy Gryfino - Przedszkole Nr 2 w Gryfinie,
 14. Nr XXXIV/436/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia stawki najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu decydującego o wartości stawek wynagrodzenia w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników (nie będących nauczycielami) zatrudnionych w jednostce organizacyjnej Gminy Gryfino - Przedszkole Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Gryfinie,
 15. Nr XXXIV/437/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia stawki najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu decydującego o wartości stawek wynagrodzenia w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników (nie będących nauczycielami) zatrudnionych w jednostce organizacyjnej Gminy Gryfino - Przedszkole Nr 4 w Gryfinie,
 16. Nr XXXIV/438/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia stawki najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu decydującego o wartości stawek wynagrodzenia w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników (nie będących nauczycielami) zatrudnionych w jednostce organizacyjnej Gminy Gryfino - Przedszkole Nr 5 w Gryfinie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gryfinie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 września 2005 r.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z wprowadzoną w bieżącym roku zmianą do ustawy o systemie oświaty, status prawny pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych  w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego określają przepisy o pracownikach samorządowych.
Dodatkowo w sierpniu 2005 roku ukazało się nowe Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego. Rozporządzenie to podobnie jak poprzednie wskazuje, iż najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania, określone w tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego, ustalane jest przez radę gminy. Natomiast wartość jednego punktu w złotych ustala pracodawca w porozumieniu z radą gminy stosownie do swoich możliwości finansowych. Jedna, nowa uchwała w sprawie najniższego wynagrodzenia oraz wartości punktu, zastępująca dotychczasowych kilkanaście uchwał (odrębnych dla każdej placówki), oprócz przywołania nowej podstawy prawnej, wprowadza po ponad czterech latach wyższą stawkę najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu. Opracowane na bazie tych stawek nowe tabele zaszeregowań pracowników dadzą możliwość przeprowadzenia regulacji płac. Niniejsza uchwała stwarza możliwości regulacji płac pracowników obsługi i administracji zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych oraz w ZEAS-ie, natomiast jej zakres merytoryczny nie przesądza o wysokości i terminach wprowadzenia podwyżek.

sporządził:
Piotr Romanicz