Sesja nr XLVI

UCHWAŁA NR XLVI/570/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Miejskiej.

UCHWAŁA NR XLVI/570/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 grudnia 2005 r.
 

w sprawie uzupełnienia składu Rady Miejskiej

Na podstawie art.194, ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1574;  z 2004 r. Nr 25, poz.219, Nr 167, poz.1760/ uchwala się co następuje:

§ 1. W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Zdzisława Kmieciaka do  Rady Miejskiej w Gryfinie wybranego w okręgu wyborczym nr 4 z listy nr 3 "Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD - UP"  stwierdza się wstąpienie na wolne miejsce kandydatki Elżbiety Kasprzyk z tej samej listy, która w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów i nie utraciła prawa wybieralności.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach