Sesja nr XLVI

UCHWAŁA NR XLVI/583/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, gminnych lokali mieszkalnych.

UCHWAŁA NR XLVI/583/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 grudnia 2005 r.
 

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, gminnych lokali mieszkalnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/ Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005r. Nr 172, poz. 1441/ oraz art. 34 ust. 1 pkt.3, art. 37 ust. 2 pkt. 1 i art. 68 ust.1 pkt.7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782 z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i nr 175, poz. 1459/ - uchwala się co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej, gminne lokale mieszkalne, spełniające wymogi samodzielnych lokali mieszkalnych w rozumieniu art.2 ust.2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, znajdujące się w budynkach nr 57 i nr 59-79 w Nowym Czarnowie oraz nieruchomości gruntowe oznaczone w ewidencji gruntów numerami działek: 257/17 i 257/18, położone w obrębie geodezyjnym Pniewo.

§ 2. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikat od cen sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych, ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1a i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nabywanych przez najemców przy jednorazowej wpłacie całej ceny sprzedaży, w następujących wysokościach:

  1. 90% przy jednoczesnej sprzedaży wszystkich lokali mieszkalnych, stanowiących własność gminy w danym budynku,
  2. 70% przy sprzedaży lokali w pozostałych przypadkach,
  3.   5% dodatkowej bonifikaty przy sprzedaży lokali na rzecz kombatantów lub wdów -wdowców po kombatantach przy czym bonifikata liczona będzie od ceny ustalonej z zastosowaniem bonifikat, o których mowa w pkt. 1 i 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach