Sesja nr XLVI

UCHWAŁA NR XLVI/574/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej do zasobów Gminy Gryfino od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych.

UCHWAŁA NR XLVI/574/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 grudnia 2005 r.
 

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej do zasobów Gminy Gryfino od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy  z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2128, Nr 281, poz. 2772; z 2005 r. Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459 ) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie do zasobów Gminy Gryfino  od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych , nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem działki 177/4 o powierzchni 1,0725 ha, położonej w obrębie Krzypnica, z przeznaczeniem pod boisko sportowe.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

U z a s a d n i e n i e

Skarb Państwa - Agencja Nieruchomości Rolnych jest właścicielem gruntu niezabudowanego oznaczonego numerem działki 177/4 o powierzchni 1,0725 ha, położonego w obrębie Krzypnica.  Dla przedmiotowego terenu brak jest obecnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
W "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino" działka nr 177/4 oznaczona jest jako "tereny sportowe występujące na gruntach ornych ". W związku z brakiem planu zagospodarowania przestrzennego w dniu 11.08. 2005 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie boiska sportowego na przedmiotowym gruncie.
Agencja Nieruchomości Rolnych pismem z dnia 4 listopada 2005 r. wyraziła zgodę na nieodpłatne przekazanie działki nr 177/4 na rzecz Gminy Gryfino na cel określony wyżej. Aktualnie, na podstawie umowy z dnia 01.04.2003 r., Gmina znajduje się  w posiadaniu przedmiotowej nieruchomości na podstawie umowy użyczenia.

Sporzadziła:
K. Lamperska