Sesja nr XLVI

UCHWAŁA NR XLVI/580/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie zatwierdzenia wyboru banku do obsługi budżetu Miasta i Gminy Gryfino.

UCHWAŁA NR XLVI/580/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 grudnia 2005r.
 

w sprawie zatwierdzenia wyboru banku do obsługi budżetu Miasta i Gminy Gryfino.

Na podstawie art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; 2005r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565). uchwala się, co następuje:

§ 1. W związku z rozstrzygnięciem procedury wyboru banku obsługującego rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Gryfino, przeprowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) wybiera się ofertę banku Bank Polska Kasa Opieki S.A.

§ 2. Umowa z bankiem zostanie zawarta na okres od 01 stycznia 2006r do 31 grudnia 2006r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2006r..

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach