Sesja nr XLVI

UCHWAŁA NR XLVI/571/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady.

UCHWAŁA NR XLVI/571/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 grudnia 2005r.
 

w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, N 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441/  i w związku z § 22 ust. 3 Statutu Gminy Gryfino stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIV/196/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Gryfino /Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 47 poz. 803 ze zmianami/ uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr I/11/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 grudnia 2002 r. wprowadza się następująca zmianę:

  • do składu osobowego Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,  Inwestycji i Ochrony Środowiska powołuje się radną Elżbietę Kasprzyk.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach