Sesja nr XLVI

UCHWAŁA NR XLVI/582/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały dotyczącego likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie.

UCHWAŁA NR XLVI/582/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 grudnia 2005 r.
 

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały dotyczącego likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 60, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 141, poz. 692, Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, z 1998 r. Nr 162, poz. 1115, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 28 poz. 256, z 2000 Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1383 i 1382, Nr 128, poz. 1407, Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 171, poz. 1663, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 213, poz. 2081, Nr 223, poz. 2215, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1420) uchwala się co następuje:

§ 1. Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

Uzasadnienie

Rada Powiatu w Gryfinie postanowiła zlikwidować Samodzielny Publiczny Zespół zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie. Likwidacja Zespołu nie wpłynie na ograniczenie dostępności do świadczeń zdrowotnych, gdyż Zespół świadczy tylko usługi w zakresie poradni zdrowia psychicznego, której pacjenci po likwidacji zostaną przejęci przez poradnię zdrowia psychicznego w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie. Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 r. Nr 91, poz. 408 ze zm.) projekt uchwały o likwidacji poradni w szpitalu wymaga opinii wojewody, właściwych organów gminy i powiatu, których ludności szpital udziela świadczeń zdrowotnych, a także sejmiku województwa, jeśli zasięg działania zakładu obejmuje województwo lub jego znaczną część.