Sesja nr XLVI

UCHWAŁA NR XLVI/572/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia ramowego planu działań sesyjnych Rady Miejskiej na 2006 rok.

UCHWAŁA NR XLVI/572/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 grudnia 2005 r.
 

w sprawie przyjęcia ramowego planu działań sesyjnych Rady Miejskiej na 2006 rok.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt.2 Regulaminu Rady Miejskiej -Uchwała Nr XIV/196/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy  Gryfino /Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 47, poz. 803 ze zmianami/ uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjąć ramowy plan działań sesyjnych Rady na 2006 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

Uzasadnienie

Rada Miejska zgodnie z § 3 pkt. 1 Regulaminu Pracy Rady Miejskiej, będącym załącznikiem do Statutu Gminy, jest zobowiązana na ostatniej sesji w roku bieżącym przyjąć w formie uchwały roczny plan pracy, który stanowi o kierunkach działania Rady w roku 2006. Plan pracy obejmuje w szczególności te zagadnienia, do procedowania nad którymi organ stanowiący obligują odpowiednie akty prawa miejscowego oraz akty rangi nadrzędnej.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Fischbach

 

Sporządziła
Alicja Szacoń
 

Załącznik
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLVI/572/05
z dnia 30 grudnia 2005 r.

 

Ramowy plan działań sesyjnych Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2006

Styczeń:

 1. Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Miejskiej

Luty:

 1. Sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury za rok 2005.
 2. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Gryfinie za rok 2005 r.

Marzec:

 1. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2005 i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2006

Kwiecień:

 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2005 i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy
 2. Informacja o realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2005

Maj:

 1. Informacja o stanie realizacji uchwały Nr XXXIII/350/97 Rady Miejskiej w Gryfinie z późn. zm. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Gryfino
 2. Informacja o działalności Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz przedstawienie stanu przygotowania do okresu letniego

Czerwiec:

 1. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz sprawozdanie z działalności Policji za rok 2005
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Gryfino
 3. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie
 4. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o

Wrzesień:

 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006 r.
 2. Informacja o stanie realizacji uchwały XXVIII/396/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Gryfino

Październik:

 1. Podjęcie uchwał w sprawie stawek podatkowych obowiązujących na terenie Gminy Gryfino
 2. Informacje o stanie realizacji uchwały Nr XXV/345/04 w sprawie Programu Rozwoju Budownictwa Komunalnego i Socjalnego na lata 2004-2006

Listopad:

 1. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2007
 2. Informacje o stanie realizacji uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Gryfino
 3. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji WPI

Grudzień:

 1. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2007
 2. Przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej na rok 2007
 3. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady na rok 2007