Sesja nr XLVI

UCHWAŁA NR XLVI/581/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 grudnia 2005r.  w sprawie zmian budżetu gminy na 2005r.

UCHWAŁA NR XLVI/581/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 grudnia 2005r. 
 

w sprawie zmian budżetu gminy na 2005r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 2005r. Nr 172, poz. 1441), oraz art. 128 ust. ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 890.319 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
600     Transport i łączność 1.852
60016   Drogi publiczne gminne 1.852
2390 Wpływy do budżetu ze środków specjalnych 1.852
 
756     Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 400.000
75615   Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 300.000
0320 Podatek rolny 50.000
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 250.000
75616   Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od opłat lokalnych od osób fizycznych 100.000
0320 Podatek rolny 100.000
 
758     Różne rozliczenia 484.087
75801   Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 189.792
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 189.792
75814   Różne rozliczenia finansowe 294.295
0920 Pozostałe odsetki 50.000
0970 Wpływy z różnych dochodów 244.295
 
851     Ochrona zdrowia 4.380
85195   Pozostała działalność 4.380
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 4.380
OGÓŁEM 890.319

§ 2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 836.239 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
600     Transport i łączność 12.697
60016   Drogi publiczne gminne 12.697
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1.852
0970 Wpływy z różnych dochodów 10.845
 
700     Gospodarka mieszkaniowa 200.000
70095   Pozostała działalność 200.000
0970 Wpływy z różnych dochodów 200.000
 
710     Działalność usługowa 32.216
71004   Plany zagospodarowania przestrzennego 32.216
0970 Wpływy z różnych dochodów 32.216
 
756     Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 540.092
75615

  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 189.792
0310 Podatek od nieruchomości 189.792
75616    Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od opłat lokalnych od osób fizycznych 350.300
0310 Podatek od nieruchomości 50.300
0340 Podatek od środków transportowych 50.000
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 250.000
 
801     Oświata i wychowanie 51.234
80110   Gimnazja 51.234
0970 Wpływy z różnych dochodów 1.234
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł 50.000
OGÓŁEM 836.239

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 4.380 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
851     Ochrona zdrowia 4.380
85195   Pozostała działalność 4.380
4300 Zakupy usług pozostałych 4.380

OGÓŁEM

4.380

§ 4 Ustala się rozchody na kwotę 49.700 zł

Paragraf Wyszczególnienie Kwota
991 Udzielone pożyczki i kredyty 49.700

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

U Z A S A D N I E N I E

Po dokonaniu szczegółowej analizy wpływów dochodów urealnia się plan w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach dochodów budżetu gminy. Prawidłowa klasyfikacja zwrotu środków wydatków niewygasających na dochody budżetu gminy.

Sporządziła:
Jolanta Staruk