Sesja nr XLVI

UCHWAŁA NR XLVI/577/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006 stanowiącego załącznik nr 4 do Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Gryfino na lata 2004-2008.

UCHWAŁA NR XLVI/577/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 grudnia 2005 r.
 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006 stanowiącego załącznik nr 4 do Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Gryfino na lata 2004-2008.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5) i 6) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) i art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej  (Dz.U. z 2004r. Nr 64, poz. 593; Nr 99, poz. 1001; Nr 273, poz. 2703; Dz.U.z 2005r.  Nr 64, poz. 565; Nr 94, poz.788; Nr 164, poz.1366; Nr 179,poz.1487; Nr 180, poz.1493) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231,  zm. Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1401; z 2002 r. Nr 167, poz. 1372; z 2003 r. Nr 80,  poz. 719 i Nr 122, poz. 1143; z 2004 r. Nr 29, poz. 257; Nr 99, poz. 1001 ; Nr 152,  poz. 1597 i Nr 273, poz. 2703; z 2005r. Nr 23, poz. 186; Nr 132, poz. 1110; Nr 155,  poz. 1298; Nr 179, poz. 1485.uchwala się co następuje:

§ 1. Do Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Gryfino na lata 2004-2008 przyjętej Uchwałą Nr XXVII/368/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 października 2004 r., wprowadza się załącznik nr 4 w postaci Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

Uzasadnienie

Zgodnie z Art. 41 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi realizacja zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych prowadzona jest w postaci gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego corocznie przez radę gminy.

Sporządziła:
Ewa Urbańska
 

ZAŁĄCZNIK    
DO STRATEGII ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
MIASTA I GMINY GRYFINO
NA LATA 2004-2008

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2006

1. Wprowadzenie

Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, zm. Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1401; z 2002 r. Nr 167, poz. 1372;  z 2003 r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143; z 2004 r. Nr 29, poz. 257; Nr 99, poz. 1001 ; Nr 152, poz. 1597 i Nr 273, poz. 2703; z 2005r. Nr 23, poz. 186; Nr 132, poz. 1110; Nr 155, poz. 1298; Nr 179, poz. 1485).

W myśl art. 41 powyższej ustawy do zadań własnych gmin należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu. W szczególności zadania te obejmują:

1.1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
1.2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
1.3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
1.4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
1.5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
1.6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

2. Cel programu

Podstawowym celem programu jest zapobieganie powstawaniu problemów alkoholowych i tworzeniu nowych patologii społecznych, a także zmniejszenie rozmiarów zjawisk społecznie niepożądanych, które aktualnie występują. Program ma ponadto na celu stwarzanie warunków do prawidłowego rozwoju osobowościowego dzieci i młodzieży w oderwaniu od zjawisk patologicznych.

3.Kierunki działań

W związku z powyższym Rada Miejska w Gryfinie ustala na 2006 rok następujące kierunki działań:

3.1. W zakresie zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu:3.1.1. Finansowanie wynagrodzenia osób zatrudnianych na podstawie umowy zlecenia, prowadzących zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych oraz zajęcia w programie after care (po zakończeniu leczenia).
3.1.2. Specjalistyczne szkolenia kadry terapeutycznej, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych oraz innych osób zajmujących się pomocą uzależnionym i współuzaleznionym.
3.1.3. Współpraca z pielęgniarkami i lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie stosowania w praktyce lekarskiej metod wczesnego rozpoznawania i szybkiej interwencji wobec pacjentów nadużywających alkoholu.
3.1.4. Wdrażanie nowoczesnych metod terapeutycznych.
3.1.5. Wspieranie działalności środowisk wzajemnej pomocy.
3.1.6. Finansowanie przeprowadzania badań przez biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu: lekarza psychiatrę i psychologa
3.1.7. Finansowanie przeprowadzania dodatkowych wywiadów środowiskowych w stosunku do osób zgłoszonych do GKRPA w związku  z nadużywaniem alkoholu.
3.1.8. Udzielanie wsparcia instytucjom, organizacjom pozarządowym oraz grupom samopomocowym w realizacji zadań związanych z profilaktyką przeciwalkoholową, zapobieganiem narkomanii i przemocy w rodzinie oraz innym patologiom społecznym.

3.2. W zakresie udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:
3.2.1. Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w tym:
a) adaptacja i wyposażenie pomieszczeń Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego oraz wydatki eksploatacyjne,
b) finansowanie prowadzonych konsultacji specjalistycznych (psycholog, prawnik, lekarz, policjant itp.),
c) finansowanie dwóch etatów osób realizujących Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
d) prowadzenie dyżurów telefonicznych oraz telefonicznych konsultacji specjalistycznych.
e) szkolenie pracowników Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania zjawiskom przemocy w rodzinie oraz innym patologiom społecznym.
3.2.3. Zakup materiałów informacyjnych i edukacyjnych na potrzeby Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego.

3.3. W zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej  i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych:
3.3.1. Organizowanie, finansowanie i wdrażanie profesjonalnych szkolnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców.
3.3.2. Inicjowanie i wspieranie różnorodnych form kształcenia w dziedzinie profilaktyki dla pedagogów szkolnych, nauczycieli i wychowawców.
3.3.3. Systematyczne prowadzenie edukacji społeczności lokalnej na tematy związane z profilaktyką problemów alkoholowych oraz organizowanie kampanii edukacyjnych z wykorzystaniem ulotek, broszur i materiałów  o tematyce alkoholowej, przeciwnarkotykowej, przeciwdziałania przemocy
3.3.4. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami w celu prowadzenia akcji profilaktycznych mających na celu promocję zdrowia i propagowania trzeźwych obyczajów oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w tym:
a) wspieranie form spędzania wolnego czasu oraz zajęć pozalekcyjnych,
b) finansowe wspieranie półkolonii letnich i zimowych oraz obozów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych,
c) organizowanie i finansowanie funkcjonowania świetlic środowiskowych oraz świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci
i młodzieży, w tym finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy terapeutycznej dla kadry zatrudnionej w tych świetlicach,
d) doposażanie świetlic w pomoce i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć oraz podejmowanie w świetlicach niezbędnych prac remontowych mających na celu poprawę warunków prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą,
e) wspieranie finansowe pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, mających na celu promocję zdrowego stylu życia, a także wzmacnianie czynników chroniących zwłaszcza poprzez ukazywanie autorytetów i rozwijanie zainteresowań,
f) wspieranie organizacji konkursów i wystaw oraz imprez artystycznych mających na celu propagowanie trzeźwego stylu życia i podejmujących problematykę uzależnień, w tym zakup usług, materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji tych przedsięwzięć.
3.3.5. Dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych.

3.4. W zakresie wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych:
3.4.1. Wspieranie materialne, edukacyjne i lokalowe organizacji pozarządowych, fundacji i innych instytucji prowadzących statutową działalność służącą rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
3.4.2. Promocja imprez bezalkoholowych organizowanych przez instytucje, stowarzyszenia i osoby fizyczne.

3.5. W zakresie podejmowania interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego:
3.5.1. Prowadzenie kampanii informacyjnych służących zapoznaniu mieszkańców miasta i gminy z regulacjami dotyczącymi problematyki alkoholowej, w szczególności zasad sprzedaży napojów alkoholowych.
3.5.2. Organizowanie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych.
3.5.3. Wydawanie opinii w sprawie wydania i cofania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
3.5.4. Podejmowanie działań kontrolnych w stosunku do podmiotów handlujących alkoholem, w szczególności w kontekście sprzedaży alkoholu nieletnim.
3.5.5. Występowanie do organów ścigania i sądów w sprawach związanych  z łamaniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

3.6. W zakresie wspierania zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej:
3.6.1. Podejmowanie obowiązkowych działań nałożonych na organy samorządu gminnego Ustawą o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 (Dz.U. Nr 122, poz. 1143) w przypadku utworzenia centrum integracji społecznej przez organizację pożytku publicznego.

4. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Do inicjowania i podejmowania działań służących realizacji zadań zawartych  w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz do podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego powołana jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.Rada Miejska ustala zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

4.1. za udział w posiedzeniach całej Komisji ustala się wynagrodzenie w wysokości 3/4 diety sołtysa biorącego udział w sesji Rady Miejskiej Gryfino,
4.2. za udział w pracach zespołów problemowych Komisji ustala się wynagrodzenie w wysokości 1/2 diety sołtysa biorącego udział w sesji Rady Miejskiej Gryfino.

5. Jednostki Realizujące Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zadania wyszczególnione w niniejszym Programie wynikające z art.41 Ustawy  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.

6. Finansowanie Programu

6.1. Finansowanie realizacji Programu będzie dokonywane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wnoszonych przez prowadzących tę sprzedaż przedsiębiorców oraz dodatkowo w miarę możliwości
z innych środków własnych Gminy.
6.2. Zadania realizowane w ramach niniejszego Programu mogą być również finansowane z dotacji celowych, a także darowizn, zapisów i innych wpływów od osób prawnych i fizycznych.
7. Oczekiwane korzyści z realizacji Programu

7.1. zmniejszenie nowych przypadków uzależnienia od alkoholu,
7.2. zmniejszenie ilości wypijanego alkoholu przez dzieci i młodzież,
7.3.zmniejszenie śmiertelności i degradacji psychofizycznej osób uzależnionych od alkoholu,
7.4. zmniejszenie wydatków na opiekę zdrowotną,
7.5. zwiększenie efektywności w pracy zawodowej,
7.6. ogólna poprawa kondycji psychofizycznej i moralnej społeczności gminy oraz zwiększenie stabilności i bezpieczeństwa środowiska rodzinnego,
7.7. zmniejszenie wydatków na pomoc społeczną i wymiar sprawiedliwości,
7.8. poprawa zasobów materialnych gospodarstw domowych,
7.9. zmniejszenie ilości uszkodzeń i urazów związanych z wypadkami przy pracy i w domu,
7.10. zwiększenie wiedzy społeczności gminy o problematyce uzależnienia od alkoholu, współuzależnienia, leczenia odwykowego oraz przemocy w rodzinie,
7.11. zmniejszenie ilości i dolegliwości zaburzeń życia rodzinnego, w tym przemocy, zaniedbań z powodu nadużywania alkoholu,
7.12. zmniejszenie udziału nietrzeźwości wśród przyczyn naruszenia prawa i porządku publicznego,
7.13. spadek spożycia alkoholu przez społeczność gminy.
Z uwagi na rozległy zasięg problemów alkoholowych, realne rezultaty może przynieść zaangażowanie się w działania profilaktyczne i naprawcze szerokiego kręgu instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych i innych podmiotów zainteresowanych w osiągnięciu celów Programu.

Gryfino, 30 grudnia 2005 r.