Sesja nr XLVI

UCHWAŁA NR XLVI/578/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Gryfino.

    

UCHWAŁA NR XLVI/578/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 grudnia 2005r.
 

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Gryfino.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,  poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 19 ust. 1 ustawy  z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (Dz. U. Nr 72, poz. 747, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 85, poz. 729, Nr 130, poz. 1087) uchwala się, co następuje:

ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego na terenie gminy Gryfino, w tym prawa i obowiązki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz odbiorców usług.

§ 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 1. ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747 ze zmianami),
 2. odbiorca - odbiorca usług - każdy, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym,
 3. przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne - przedsiębiorca w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków,
 4. umowa - umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków, sporządzona w formie pisemnej,
 5. wodomierz główny - przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym,
 6. wodomierz - przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody,
 7. dodatkowy wodomierz - przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym służący określeniu ilości wody bezpowrotnie zużytej,
 8. wodomierz własny - przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody z ujęcia własnego odbiorcy, zakupiony, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy,
 9. urządzenie pomiarowe - przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków, znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym,
 10. okres obrachunkowy - określony w umowie okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków.

ROZDZIAŁ II
MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO
W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW

§ 3. Ilość dostarczanej wody oraz cel jej poboru, określa umowa zawierana przez przedsiębiorstwo  z odbiorcą.

§ 4. Przedsiębiorstwo zapewnia zdolność posiadanych urządzeń do:

 1. dostarczania do nieruchomości w sposób ciągły i niezawodny wody należytej jakości, przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
 2. realizacji dostaw wody pod odpowiednim ciśnieniem w sieci, wynikającym z warunków technicznych przyłączenia,
 3. odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami, w ilości określonej w dokumentacji projektowej i warunkach przyłączenia nieruchomości.

§ 5. Przedsiębiorstwo:

 1. prowadzi regularną wewnętrzną kontrolę wody,
 2. prowadzi regularną kontrolę ilości i jakości odprowadzanych ścieków oraz warunków ich wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych,
 3. określa dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń odbieranych ścieków, a także kontroluje, czy jakość przyjmowanych ścieków jest zgodna z obowiązującymi przepisami,
 4. zapewnia spełnianie warunków wprowadzenia ograniczeń dostarczania wody w przypadku wystąpienia jej niedoboru na zasadach określonych w zezwoleniu,
 5. dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu, za wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy odbiorcy,
 6. dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw przyłączy będących w jego posiadaniu, za wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy odbiorcy,
 7. buduje urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne ustalone w studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji,
 8. instaluje na własny koszt wodomierz główny po odbiorze technicznym przyłącza i zawarciu umowy,
 9. ponosi koszty zakupu i utrzymania wodomierza głównego.

§ 6. Odbiorca korzysta z usług z zakresu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób niepowodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwo oraz nieutrudniający działalności, a w szczególności:

 1. wykorzystuje pobieraną wodę oraz wprowadza ścieki w celach określonych w umowie i w warunkach przyłączenia nieruchomości,
 2. użytkuje wewnętrzną instalację wodociągową i przyłącze wodociągowe, w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci, na skutek cofnięcia się wody z wewnętrznej instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,
 3. zabezpiecza przed dostępem osób nieuprawnionych pomieszczenie, w którym zainstalowany jest wodomierz główny,
 4. użytkuje wewnętrzną instalację kanalizacyjną i przyłącze kanalizacyjne, w sposób niepowodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
 5. informuje przedsiębiorstwo o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegających od warunków umowy,
 6. umożliwia osobom reprezentującym przedsiębiorstwo prawo wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń w celach określonych przepisami ustawy oraz niniejszego regulaminu,
 7. zawiadamia przedsiębiorstwo o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby,
 8. informuje przedsiębiorstwo o zmianach stanu prawnego nieruchomości,
 9. powiadamia przedsiębiorstwo o wszelkich zmianach technicznych w instalacjach wewnętrznych, które mogą mieć wpływ na działanie sieci,
 10. udostępnia nieodpłatnie przedsiębiorstwu miejsce na elewacji lub ogrodzeniu nieruchomości odbiorcy, celem umieszczenia tabliczek z oznakowaniem armatury wodociągowej.

ROZDZIAŁ III
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW

§ 7. Umowa określa warunki świadczenia usług wodociągowych i kanalizacyjnych oraz prawa i obowiązki stron, w tym miejsce świadczenia usług, ich ilość i jakość, sposoby i terminy wzajemnych rozliczeń, skutki ewentualnego niedotrzymania warunków umowy oraz zasady i warunki dokonywania kontroli, konserwacji i usuwania awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

§ 8.

 1. Przedsiębiorstwo zawiera umowę na pisemny wniosek przyszłego odbiorcy, którego nieruchomość została przyłączona do sieci i który posiada tytuł prawny do korzystania z tej nieruchomości lub korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
 2. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym umowa jest zawierana z jego właścicielem lub zarządcą.
 3. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego przedsiębiorstwo zawiera umowę ze wskazaną we wniosku osobą posiadającą tytuł prawny do korzystania z lokalu w budynku lub korzystającą z lokalu o nieuregulowanym stanie prawnym, jeżeli zostały spełnione warunki określone w ustawie.
 4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 zawiera:
  1. określenie osób korzystających z lokali, w tym określenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu wraz ze zgodą takiej osoby na zawarcie umowy, potwierdzoną własnoręcznym podpisem,
  2. oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z lokali o zasadach rozliczeń zgodnie z ustawą, oraz o obowiązku regulowania dodatkowych opłat wynikających z taryf za dokonywane przez przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne rozliczenie.
 5. Do wniosku dołącza się schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym.
 6. W terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, przedsiębiorstwo jest zobowiązane wydać informację techniczną określającą wymagania techniczne.

§ 9.

 1. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.
 2. W przypadku zmiany warunków umowy strony podpisują aneks do umowy lub zawierają nową umowę, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Nie wymaga formy pisemnej zmiana umowy dotycząca taryfy lub adresu do korespondencji.
 4. Rozwiązanie umowy może nastąpić:
  1. w dowolnym momencie jej obowiązywania za porozumieniem stron,
  2. w wyniku odcięcia przez przedsiębiorstwo dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, jeżeli:
   1. przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa,
   2. odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty; w takiej sytuacji przedsiębiorstwo jest obowiązane do udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania o możliwościach korzystania  z tego punktu,
   3. jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego,
   4. został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.
 5. Po rozwiązaniu umowy przedsiębiorstwo dokonuje zamknięcia przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz główny.
 6. Umowa wygasa w przypadku śmierci odbiorcy, będącego osobą fizyczną, upadłości strony, bądź utraty zezwolenia przez przedsiębiorstwo.

§ 10. Do zakupu wody lub wprowadzania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ścieków do urządzeń kanalizacyjnych niebędących w jego posiadaniu stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11. Postanowienia umowy nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych oraz postanowień regulaminu.

ROZDZIAŁ IV
SPOSOBY ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT  USTALONE W TARYFACH

§ 12.

 1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez przedsiębiorstwo z odbiorcami usług w oparciu o ceny i stawki opłat określone w taryfach oraz ilość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.
 2. Odbiorca reguluje należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na podstawie faktur wystawianych przez przedsiębiorstwo w okresach obrachunkowych określonych w umowie.

§ 13.

 1. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego.
 2. Dobór parametrów technicznych wodomierza głównego oraz innych wodomierzy służących do rozliczeń określa przedsiębiorstwo.
 3. W przypadku braku wodomierza głównego, ilość dostarczanej wody określa się na podstawie przeciętnych norm zużycia, określonych w odrębnych przepisach.
 4. Sposób rozliczenia ilości pobranej wody w przypadku niesprawności wodomierza głównego lub okresowego braku możliwości jego odczytu określa umowa.
 5. W przypadku zawarcia umów z osobami korzystającymi z lokali w budynkach wielolokalowych ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierzy zainstalowanych przy wszystkich punktach czerpalnych, z uwzględnieniem różnicy wynikającej pomiędzy odczytem wodomierza głównego, a sumą odczytanych wodomierzy przy punktach czerpalnych.

§ 14.

 1. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.
 2. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości dostarczonej wody.

§ 15.

 1. Jeżeli odbiorca pobiera wodę z ujęć własnych, ilość ścieków odprowadzonych do urządzeń przedsiębiorstwa, w przypadku braku urządzenia pomiarowego, określa się jako równą ilości wody pobranej ustalonej na podstawie wskazań wodomierza własnego, odebranego i zaplombowanego przez przedsiębiorstwo.
 2. Jeżeli odbiorca pobiera wodę z ujęć własnych oraz sieci wodociągowej przedsiębiorstwa  i odprowadza ścieki do urządzeń przedsiębiorstwa, w przypadku braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako sumę wskazań wodomierza własnego i wodomierza głównego.
 3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 odbiorca jest zobowiązany do zainstalowania na własny koszt wodomierza własnego oraz jego utrzymywania.

§ 16. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłączenie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy.

ROZDZIAŁ V
WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ORAZ ODBIÓR PRZYŁĄCZA

§ 17.

 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.
 2. Przedsiębiorstwo po otrzymaniu wniosku określa warunki techniczne przyłączenia do posiadanej sieci.
 3. Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z przedsiębiorstwem oraz spełnienie innych warunków wymaganych przepisami prawa.
 4. Przed zawarciem umowy przedsiębiorstwo dokonuje odbioru technicznego wykonanego przyłącza  w formie protokołu odbioru, celem stwierdzenia czy zostały spełnione warunki techniczne.
 5. Umowa określi zakres utrzymywania przyłączy przez przedsiębiorstwo.

§ 18. Z wnioskiem o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości będącej przedmiotem wniosku lub osoba przez nią upoważniona na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

§ 19.

 1. Wniosek o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej powinien w szczególności zawierać:
  1. oznaczenie wnioskodawcy,
  2. określenie:
   1. rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
   2. ilości i charakterystyki zużycia wody,
   3. rodzaju i ilości, a w przypadku przemysłowych odbiorców usług również jakości odprowadzanych ścieków,
   4. przeznaczenia wody,
  3. informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie dostarczana woda i/lub z którego będą odprowadzane ścieki, a w szczególności:
   1. rodzaj lokali (mieszkalne, użytkowe),
   2. wyposażenie lokali i obiektów w urządzenia zużywające wodę i odprowadzające ścieki,
  4. proponowany termin rozpoczęcia poboru wody i/lub odprowadzania ścieków.
 2. Do wniosku, o którym mowa w ust. l, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci, powinna załączyć:
  1. dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek,
  2. pełnomocnictwo, w przypadku występowania w imieniu osoby, której nieruchomość jest przedmiotem wniosku,
  3. mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust. l, względem  istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia  terenu.

§ 20.

 1. Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia i przekazuje wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu.
 2. Warunki przyłączenia są ważne przez okres dwóch lat od dnia ich określenia.
 3. Warunki przyłączenia powinny określać w szczególności:
  1. miejsca i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
  2. wymagania dotyczące:
   1. miejsca zainstalowania wodomierza głównego,
   2. miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego,
   3. jakości odprowadzanych ścieków.
 4. Wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przedsiębiorstwa oraz odbiór techniczny wykonanych przyłączeń są odpłatne.
 5. Kwota należności za czynności, o których mowa w ust. 4 ustalana jest na podstawie cennika obowiązującego w przedsiębiorstwie.

§ 21.

 1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeżeli przyłącze zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia.
 2. Przedsiębiorstwo może odmówić wydania warunków technicznych, jeżeli nie posiada technicznych możliwości przyłączenia, z zastrzeżeniem § 22.

§ 22.

 1. Jeżeli z wieloletnich planów rozwoju i modernizacji przedsiębiorstwa nie wynika planowana budowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, a właściciel lub zarządca nieruchomości ubiegający się o przyłączenie wyraża wolę budowy tych urządzeń na własny koszt powinien przed uzyskaniem warunków technicznych przyłączenia zawrzeć z przedsiębiorstwem lub gminą umowę regulującą zasady budowy urządzeń.
 2. Urządzenia, o których mowa w ust. 1 mogą być przekazane gminie lub przedsiębiorstwu na warunkach uzgodnionych w umowie.

ROZDZIAŁ VI
MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

§ 23.

 1. Każdy obecny i potencjalny odbiorca może uzyskać informacje dotyczące świadczonych usług.
 2. Informacje określone w ust.1 są dostępne:
  1. w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino w postaci prawa do nieodpłatnego wglądu do:
   1. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
   2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
   3. niniejszego regulaminu,
   4. warunków udzielania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków,
  2. w przedsiębiorstwie w postaci prawa do nieodpłatnego wglądu do:
   1. wieloletnich planów rozwoju i modernizacji,
   2. niniejszego regulaminu.

ROZDZIAŁ VII
SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG
I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY I WPROWADZANYCH
DO SIECI KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW

§ 24.

 1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielenia odbiorcom usług informacji dotyczących występujących zakłóceń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
 2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki stwazające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenia usług, w szczególności gdy:
  1. z powodu nagłej awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków,
  2. dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska.
 3. O przerwach w dostawie wody wynikających z planowanych prac konserwacyjno-remontowych przedsiębiorstwo powiadomi odbiorcę najpóźniej na dwa dni przed ich planowanym terminem.
 4. Jeżeli przewidywana przerwa ma być dłuższa niż 12 godzin, przedsiębiorstwo powiadamia odbiorców o fakcie jej wystąpienia na co najmniej 7 dni przed jej wystąpieniem.

ROZDZIAŁ VIII
STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, A W SZCZEGÓLNOŚCI SPOSOBY REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI DOTYCZĄCYCH W SZCZEGÓLNOŚCI ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

§ 25.

 1. Jeżeli w wyniku nieprawidłowej eksploatacji instalacji wewnętrznej i przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego powstanie zagrożenie obniżenia poziomu usług świadczonych przez przedsiębiorstwo może ono okresowo odciąć dopływ wody lub odprowadzanie ścieków do czasu usunięcia przez odbiorcę powstałego zagrożenia.
 2. W przypadku odcięcia dopływu wody przedsiębiorstwo wskaże zastępczy punkt poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformuje o możliwości korzystania z tego punktu.

§ 26.

 1. Na każdorazowe żądanie odbiorców usług przedsiębiorstwo udziela informacji wyjaśniającej przyczyny niedotrzymania ciągłości dostaw wody i/lub odprowadzania ścieków.
 2. Informacje określone w ust. 1 przekazywane są odbiorcom w terminie:
  1. do 12 godzin - w przypadku telefonicznego żądania określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług,
  2. do 7 dni - w przypadku pisemnego żądanie usunięcia przerw i zakłóceń, o których mowa w pkt.1).

§ 27.

 1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokość opłat za usługi.
 2. Reklamacje, o których mowa w ust. l, wnoszone są na piśmie osobiście przez zainteresowanego w siedzibie Przedsiębiorstwa, listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej.
 3. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 14 dni od daty wpływu. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli istnieje konieczność przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego.
 4. Wniesienie przez odbiorcę reklamacji w kwestii wysokości należności nie wstrzymuje obowiązku ich uregulowania.

ROZDZIAŁ IX
WARUNKI DOSTAWY WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE

§ 28. Dostawa wody na cele przeciwpożarowe odbywa się przy wykorzystaniu punktów poboru (hydrantów) zainstalowanych na sieci wodociągowej.

§ 29. Zapewnienie dostaw wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy gminą i przedsiębiorstwem.

§ 30.

1. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej w umownie ustalonych okresach.
2. Należności za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe reguluje gmina.

ROZDZIAŁ X
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, w tym przepisy ustawy i przepisy wykonawcze do ustawy.

§ 32. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 33. Traci moc uchwała Nr II/34/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Gryfino (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 1 poz. 16).

§ 34. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

Uzasadnienie

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) jest zadaniem własnym gminy. Na terenie gminy Gryfino zadanie to realizuje Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie, które posiada odpowiednią infrastrukturę techniczną do właściwego świadczenia wskazanych usług.
Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 ze zmianami) przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne opracowują projekty regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków, które przedkładają następnie Radzie gminy do uchwalenia. Uchwalony regulamin jest aktem prawa miejscowego i określa w sposób szczegółowy prawa i obowiązki zarówno przedsiębiorstwa, jak i odbiorcy usług, warunki zawierania umów, sposoby wzajemnych rozliczeń i inne wymagające unormowania kwestie dotyczące świadczenia usług z zakresu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Sporządził:
Mariusz Tarka