Sesja nr XLVI

UCHWAŁA NR XLVI/579/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 grudnia 2005r.w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2005.

UCHWAŁA NR XLVI/579/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 grudnia 2005r.
 

w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2005.

Na podstawie art. 130 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; 2005r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2005 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

U Z A S A D N I E N I E

Wydatki niewygasające wynikają z zadań rzeczowych wyszczególnionych w planie finansowym budżetu Gminy na rok 2005.
Ustalony plan wydatków pozwalał na zaciągnięcie zobowiązań poprzez zawieranie umów, indywidualnych zleceń, a także wszczęcie procedur wynikających z prawa zamówień publicznych. Z powodu złożonych procedur, uzgodnień związanych z realizacją robót budowlanych, opracowaniem projektów technicznych, planów zagospodarowania przestrzennego oraz zakupów inwestycyjnych zmianie uległy terminy ich zakończenia.
Ustalony plan na wydatki niewygasające pozwoli na kontynuację zadań ujętych w budżecie 2005 roku, ich zakończenie i rozliczenie w 2006 roku.

Sporządziła:
Jolanta Staruk