Sesja nr XLV

UCHWAŁA NR XLV/569/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2006 rok.

UCHWAŁA NR XLV/569/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 22 grudnia 2005 r.
 

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 2004r. Nr 102, poz. 1056, Nr 116, poz. 1203; 2005 Nr 172, poz. 1441) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (zał. Nr 1) w wysokości   70.773.000 zł
z tego:

 1. 1) dochody związane z realizacją zadań własnych (zał. Nr 2)   60.827.732 zł
  - w tym dochody z opłat za wydawane zezwolenia  na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie  z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (zał. Nr 3)   380.000 zł
 2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu  administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  (zał. Nr 4)   9.945.268 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości (zał. Nr 6)   72.573.000 zł
z tego:

 1. wydatki związane z realizacją zadań własnych (zał. Nr 7) 62.444.732 zł
  - w tym wydatki związane z realizacją Gminnego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (zał. Nr 8) 380.000 zł
 2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu  administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  ustawami (zał. Nr 9)   9.945.268 zł
 3. finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 10) w wysokości 183.000 zł

§ 3. Ustala się przychody budżetu Gminy w wysokości 2.800.000 zł
z tego (zał. Nr 15):

 1. kredyty 2.800.000 zł

§ 4. Ustala się rozchody budżetu Gminy w wysokości 1.000.000 zł  z przeznaczeniem na (zał. Nr 15):

 1. spłatę rat pożyczki w WFOŚiGW w Szczecinie 1.000.000 zł

§ 5. Planowany deficyt budżetowy w kwocie 1.800.000 zł zostanie pokryty kredytem.

§ 6. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 600.000 zł

§ 7. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku nr 11azałączniku nr 11b do uchwały.

§ 8. Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych określone w załączniku nr 12 do uchwały.

§ 9. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz plany przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

§ 11. Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych przeznaczone na:
Przedszkola w kwocie 3.400.000 zł

§ 12. Ustala się dotacje celowe na zadania publiczne wykonywane przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym organizacje pozarządowe w zakresie:

 1. Działalność usługowa - plany zagospodarowania przestrzennego - 85.000 zł;
 2. Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi - 140.000 zł;
 3. Ochrona zdrowia - pozostała działalność - 19.000 zł;
 4. Pomoc społeczna - pozostała działalność - 29.000 zł;
 5. Edukacyjna opieka wychowawcza - pozostała działalność - 12.000 zł;
 6. Gospodarka odpadami i ochrona środowiska - 50.000 zł;
 7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury - 40.000 zł;
 8. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - filharmonie, chóry i kapele - 25.000 zł;
 9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - ochrona i konserwacja zabytków - 66.000 zł;
 10. Kultura fizyczna i sport - obiekty sportowe - 800.000 zł;
 11. Kultura fizyczna i sport - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 600.000 zł.

§ 13. Ustala się dotacje dla instytucji kultury przeznaczone na:

 1. Gryfiński Dom Kultury w Gryfinie w kwocie 2.400.000 zł
 2. Bibliotekę Publiczną w Gryfinie w kwocie 950.000 zł

§ 14. Ustala się dotacje na finansowanie zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie, z zakresu:

 1. Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w kwocie 183.000 zł

§ 15. Ustala się prognozę łącznej kwoty długu na lata 2006-2013 zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych przeznaczonych na:

 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 2.000.000 zł
 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do łącznej kwoty 3.000.000 zł

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do zaciągania zobowiązań:

 1. z tytułu finansowania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych strukturalnych innych środków Unii Europejskiej ujęte w załączniku Nr 11a, załączniku Nr 11bzałączniku Nr 12 do uchwały,
 2. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym - do kwoty 1.000.000 zł

§ 18. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do:

 1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 2. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2006 r.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach