Sesja nr XLIII

UCHWAŁA NR XLIII/549/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Gryfino, a Gminą Banie, Gminą Stare Czarnowo i Gminą Widuchowa dotyczącego wspólnej realizacji projektu pod nazwą "Wdrażanie programu propagującego styl życia zmniejszający ryzyko chorób cywilizacyjnych poprzez prowadzenie profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych, a w szczególności w zakresie wad postawy i otyłości u dzieci i młodzieży na terenie gmin: Gryfino, Banie, Stare Czarnowo, Widuchowa".

UCHWAŁA NR XLIII/549/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 listopada 2005 r.
 

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Gryfino, a Gminą Banie, Gminą Stare Czarnowo i Gminą Widuchowa dotyczącego wspólnej realizacji projektu pod nazwą "Wdrażanie programu propagującego styl życia zmniejszający ryzyko chorób cywilizacyjnych poprzez prowadzenie profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych, a w szczególności w zakresie wad postawy i otyłości u dzieci i młodzieży na terenie gmin: Gryfino, Banie, Stare Czarnowo, Widuchowa"

Na podstawie art. 7. ust 1. pkt 5 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 126, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Gryfino, a Gminą Banie, Gminą Stare Czarnowo i Gminą Widuchowa, dotyczącego wspólnej realizacji wniosku składanego przez Miasto i Gminę Gryfino w ramach projektu pod nazwą "Wdrażanie programu propagującego styl życia zmniejszający ryzyko chorób cywilizacyjnych poprzez prowadzenie profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych, a w szczególności w zakresie wad postawy i otyłości u dzieci i młodzieży na terenie gmin: Gryfino, Banie, Stare Czarnowo, Widuchowa", w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do podpisania porozumienia, o którym mowa w § 1.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Mechanizm Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Wsparcia ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektu pod nazwą "Wdrażanie programu propagującego styl życia zmniejszający ryzyko chorób cywilizacyjnych poprzez prowadzenie profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych, a w szczególności w zakresie wad postawy i otyłości u dzieci i młodzieży".
Projekt umożliwi wspieranie działań zmierzających do poprawy warunków zdrowotnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej, zwłaszcza w małych aglomeracjach oraz na terenach wiejskich, gdzie będzie dodatkowo premiowany. W ramach projektu możliwe będzie takie prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i zakup odpowiedniego sprzętu oraz biletów na pływalnię, co przyczyni się w znacznym zakresie do zniwelowania ryzyka chorób cywilizacyjnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
Łączna wartość całego projektu realizowanego przez cztery gminy to 4.132.284 zł. Gmina Gryfino może otrzymać dofinansowanie w kwocie 2.828.812 zł przy 15% wkładzie własnym w wysokości 424.322 zł.
W związku z tym, iż dofinansowanie projektu następować będzie w różnych okresach i kwotach, zabezpieczone muszą być środki pozwalające na płynność finansową projektu tj. w kwocie 749.590 zł. w ciągu pięciu lat. W trakcie realizacji projektu będą refundowane poniesione przez Gminę Gryfino wydatki, tak aby ostateczny wkład własny Gminy nie przekroczył 424.322 zł.
Wnioskodawca i strony porozumienia zobowiązani są zabezpieczyć środki na realizację projektu w budżetach na lata 2006-2010. Wnioskodawca - Gmina Gryfino jest podmiotem prowadzącym zadanie.

Sporządził:
Daniel Cieślak