Sesja nr XLIII

UCHWAŁA NR XLIII/548/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na lata 2006 - 2010 na realizację projektu pod nazwą "Wdrażanie programu propagującego styl życia zmniejszający ryzyko chorób cywilizacyjnych poprzez prowadzenie profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych, a w szczególności w zakresie wad postawy i otyłości u dzieci i młodzieży na terenie gmin: Gryfino, Banie, Stare Czarnowo, Widuchowa".

UCHWAŁA NR XLIII/548/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 listopada 2005 r.
 

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na lata 2006 - 2010 na realizację projektu pod nazwą "Wdrażanie programu propagującego styl życia zmniejszający ryzyko chorób cywilizacyjnych poprzez prowadzenie profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych, a w szczególności w zakresie wad postawy i otyłości u dzieci i młodzieży na terenie gmin: Gryfino, Banie, Stare Czarnowo, Widuchowa"

Na podstawie art. 18. ust 1. pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 126, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) uchwala się co następuje:

§ 1. W budżecie na rok 2006 zostanie zabezpieczona kwota 61.000 złotych ze środków z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą "Wdrażanie programu propagującego styl życia zmniejszający ryzyko chorób cywilizacyjnych poprzez prowadzenie profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych, a w szczególności w zakresie wad postawy i otyłości u dzieci i młodzieży na terenie gmin: Gryfino, Banie, Stare Czarnowo, Widuchowa".

§ 2. W latach 2007 - 2010 na realizację projektu, o którym mowa w § 1., zostaną zabezpieczone środki w budżecie Gminy Gryfino w następujących kwotach:

  1. w budżecie na rok 2007 - kwota 254.000 zł,
  2. w budżecie na rok 2008 - kwota 169.000 zł,
  3. w budżecie na rok 2009 - kwota 169.000 zł,
  4. w budżecie na rok 2010 - kwota   99.000 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY
W związku z możliwością złożenia wniosku na realizację projektu pod nazwą "Wdrażanie programu propagującego styl życia zmniejszający ryzyko chorób cywilizacyjnych poprzez prowadzenie profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych, a w szczególności w zakresie wad postawy i otyłości u dzieci i młodzieży" należy podjąć uchwałę, która będzie obligowała do zabezpieczenia środków finansowych na ww. projekt w latach 2006 - 2010.
Kwoty łącznie stanowią 15% kosztów realizacji całego projektu, co jest równoznaczne z zabezpieczeniem ich przez gminę.

Sporządził:
Daniel Cieślak