Sesja nr XLIII

UCHWAŁA NR XLIII/547/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego  Miasta i Gminy Gryfino.

UCHWAŁA NR XLIII/547/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 listopada 2005 r.
 

w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego  Miasta i Gminy Gryfino.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz.U. 02.23.220, Dz.U. 02.62.558, Dz.U. 02.113.984, Dz.U. 02.214.1806, Dz.U. 03.80.717, Dz.U. 03.162.1568, Dz.U. 02.153.1271, Dz.U. 04.102.1055, Dz.U. 04.116.1203, Dz.U. 02.214.1806,) w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15 poz. 148 ze zmianami: Dz.U. 03.45.391, Dz.U. 03.65.594, Dz.U. 03.166.1611, Dz.U. 03. 189.1851, Dz.U. 01.88.961, Dz.U. 02.153.1271, Dz.U. 96 poz.874, Dz.U. 04.19.177, Dz.U. 04. 93.890, Dz.U. Nr 00.122.1315, Dz.U. 02.156.1300, Dz.U. 03.166.1611, Dz.U. 04.93.890, Dz.U. 04.123.1291, Dz.U. 04.121.1264, Dz.U. 04.210.2135) oraz w związku z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 12 września 2002 r. nr XLVIII/608/02 w sprawie trybu i procedury aktualizacji Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Gminy i uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 września 2003r. nr XII/177/03 w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Gryfino wraz z uchwałą zmieniającą nr XXVI/349/04 z dnia 30 września 2004r. oraz uchwałą zmieniającą nr XL/499/05 z dnia 25 sierpnia 2005 r., uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Wieloletni Program Inwestycyjny, zwany w dalszej treści uchwały WPI, Miasta i Gminy Gryfino, przedłożony przez Burmistrza w formie opisanej następującymi załącznikami do niniejszej uchwały:

Nr 1 - Programy inwestycyjne do WPI;
Nr 2 - Protokoły z posiedzeń Zespołu Technicznego (z dn.05.09.2005 r. i 14.11.2005 r.);
Nr 3 - Zestawienie źródeł finansowania programów inwestycyjnych do WPI na lata 2006 -2010.

§ 2. Założenia, zasady i tryb aktualizacji WPI o której mowa w § 2 będą zgodne z Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Gryfinie nr XLVII/599/02 z dnia 27 czerwca 2002r. o przyjęciu założeń, zasad i trybu opracowania Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Miasta i Gminy Gryfino. W szczególności dotyczy to trybu wnioskowania i wprowadzania do kolejnych edycji WPI nowych zadań inwestycyjnych, które muszą być zgodne z obowiązującymi Uchwałami Rady i Zarządzeniami Burmistrza dotyczącymi opracowywania WPI.

§ 3. Rada Miejska w Gryfinie zobowiązuje Burmistrza Miasta i Gminy do poszukiwania dodatkowych, pozabudżetowych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych zawartych w poszczególnych edycjach WPI.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

UZASADNIENIE

Wydatki inwestycyjne muszą być programowane z uwzględnieniem dłuższej niż rok budżetowy perspektywy czasowej i wynikać bądź ze strategii rozwoju Gminy bądź przyjętych na innych podstawach celów rozwoju. Świadoma realizacja wszystkich tych celów wymaga sformułowania wieloletniej, skoordynowanej strategii inwestycyjnej, która będzie podstawą tworzenia załącznika inwestycyjnego przy pracach nad corocznym budżetem. Wymaga tego też art. 110 obowiązującej ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. - (Dz. U. z 2003r nr 15 poz. 148 ze zmianami).

Materiałem wyjściowym do opracowania WPI są wnioski inwestycyjne składane przez mieszkańców, sołtysów, organizacje, przedsiębiorstwa i instytucje. Wnioski odzwierciedlają potrzeby mieszkańców gminy w zakresie inwestycji w najbliższych latach oraz w dalszej perspektywie czasowej.

Znakomita większość wniosków odpowiada zamierzeniom przyjętym w strategicznych programach rozwoju gminy Gryfino tj.: Studium kierunków i uwarunkowań rozwoju oraz Strategii rozwoju miasta i gminy Gryfino.

Wnioski inwestycyjne pogrupowano w większe programy realizacyjne, które pokrywają się z kierunkami rozwoju przyjętymi w wymienionych wcześniej dokumentach. Pozwoli to na wprowadzenie systemowych i komplementarnych rozwiązań. Wprowadzenie systemu programów inwestycyjnych ma znaczenie przy ubieganiu się o zewnętrzne środki na realizację konkretnych zadań.

W programach inwestycyjnych zostały uwzględnione poszczególne wnioski inwestycyjne (te, których realizacja leży w kompetencjach gminy i są możliwe do realizacji ze względów technicznych) oraz inne zadania, określone w strategii, tak by kompletnie rozwiązywały przedmiot programu. Zestawienie programów inwestycyjnych wraz z ich charakterystyką przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. W roku 2005 nie wypłynęły żadne wnioski w terminie przewidzianym na ich składanie. Jednakże na posiedzeniu Zespołu Technicznego w dniu 14.11.2005 r. przedstawiony został wniosek Społecznego komitetu na rzecz budowy hali sportowej w Radziszewie dotyczący budowy hali sportowej przy szkole podstawowej w Radziszewie. Po określeniu zakresu inwestycji oraz oszacowaniu kosztów wniosek będzie mógł być uwzględniony w przyszłorocznej aktualizacji WPI.

Zadania inwestycyjne zostały oszacowane i dały orientacyjny koszt realizacji poszczególnych programów inwestycyjnych. Zadania wykonane w 2003 roku zostały uwzględnione w wartości szacunkowej poszczególnych programów odpowiednio je pomniejszając.

Dla każdego roku budżetowego została określona kwota wolnych środków inwestycyjnych (budżet oraz Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Szacunkowo jest to uśredniona kwota 11 mln w roku (wynikająca z analizy finansowej lat poprzednich oraz prognoz na lata kolejne). Kwoty te zostały pomniejszone o spłatę kredytu zaciągniętego na rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz budowę kanalizacji na Północy Gminy (1,2 mln PLN w każdym roku budżetowym zaczynając od 2006 r. - przez 8 lat).

Przyjęte średnie dofinansowanie unijne dla inwestycji infrastrukturalnych przyjęte zostało na poziomie 70 %, według stanu wiedzy na 31.10.2005. Dodatkowo na poziomie 70 % przyjęte dofinansowanie z Funduszu Norweskiego. Środki te mogą być wykorzystywane dopiero po zrealizowaniu zadań objętych dofinansowaniem.

Zasadę określania szacunkowej kwoty środków inwestycyjnych w danym roku budżetowym przedstawia poniższe równanie:

WS = (BI + GF) + FS - SK

gdzie:

  • WS to środki na inwestycje w danym roku budżetowym;
  • BI to środki na inwestycje z budżetu;
  • GF to środki na inwestycje z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w danym roku budżetowym
  • FS to środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej za inwestycje wykonane w roku poprzedzającym dany rok budżetowy (przekazanie środków następuje po zrealizowaniu inwestycji)
  • SK to spłata kredytu w danym roku budżetowym

równanie to dla określenia środków na inwestycje w 2006 roku przedstawia się następująco:

WS2006 = (BI2006 + GF2006) + FS2005 - SK2006

Realizacja programów inwestycyjnych będzie postępować w wiarę wykorzystywania corocznie środków inwestycyjnych. Poszczególne zadania inwestycyjne w programach będą realizowane na zasadzie ich gotowości do realizacji. Przez kolejne lata realizowane będą zadania w ramach zatwierdzonych programów do chwili całkowitego zakończenia realizacji poszczególnych programów. Zestawienie wysokości nakładów na poszczególne programy inwestycyjne składające się na edycje WPI na lata 2006 - 2010, źródeł finansowania tych programów oraz harmonogramem ich finansowania przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Dodatkowo załącznik nr 3 przedstawia harmonogram finansowania zadań w 2005 roku zgodny z budżetem.

Priorytetem przy tworzeniu WPI jest aktywizacja rynku pracy oraz zapewnienie elementarnych potrzeb socjalnych mieszkańców gminy.

Każdorazowo przy aktualizacji WPI na kolejny rok możliwe będzie wprowadzanie nowych programów inwestycyjnych w miarę występujących potrzeb oraz oczekiwań społecznych. Przy tegorocznej aktualizacji WPI nie wprowadzono nowych programów inwestycyjnych.

Sporządziła:
Ewa Kubiak