Sesja nr XLII

UCHWAŁA NR XLII/540/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 października 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/402/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego oraz od posiadania psa.

UCHWAŁA NR XLII/540/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 października 2005 roku
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/402/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego oraz od posiadania psa.

Na podstawie art. 7 ust. 3, art. 12 ust. 4, art. 14 pkt. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1(Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, ze zmianami w 2002 r. : Dz.U. Nr 200 poz. 1683; z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203 poz. 1966; z 2004 r. Nr 92 poz. 880, Nr 92 poz. 884, Nr 96 poz. 959, Nr 123 poz. 1291; z 2005 roku Nr 130 poz. 1087, Nr 164 poz. 1365, Nr 167 poz. 1399, Nr 169 poz. 1419)  uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/402/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego oraz od posiadania psa opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z 2005 roku Nr 3 poz. 53 z dnia 20 stycznia 2005 roku wprowadza się następujące zmiany:

 1. W § 1 ust. 1 pkt. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
  "1) świadczenia emerytalne i rentowe w rozumieniu art. 19, art. 21 i art. 29 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 1998 roku Nr 7 poz. 25 ze zmianami) oraz w rozumieniu art. 3 pkt. 1 i art. 4 pkt. 10 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 roku Nr 64 poz. 593 ze zmianami), jeżeli ich wysokość na jedną osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty najniższej emerytury ogłaszanej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku Urzędowym "Monitor Polski""
 2. W § 1 ust. 3 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
  "1) świadczenia emerytalne i rentowe w rozumieniu art. 19, art. 21 i art. 29 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 1998 roku Nr 7 poz. 25 ze zmianami) oraz w rozumieniu art. 3 pkt. 1 i art. 4 pkt. 10 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 roku Nr 64 poz. 593 ze zmianami), jeżeli ich wysokość na jedną osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty najniższej emerytury ogłaszanej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku Urzędowym "Monitor Polski""
 3. W § 1 po ustępie 7 dodaje ust. 8 w brzmieniu:
  "8. Budynków mieszkalnych lub części, budynków pozostałych lub ich części oraz gruntów zajętych przez osoby, które ukończyły 75 rok życia i zamieszkują samotnie lub z osobami, które również spełniają powyższy warunek. Zwolnienie nie przysługuje, jeżeli w danej nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza."
 4. W § 7 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
  "2. Posiadanie jednego psa w gospodarstwie domowym przez osobę, której wyłącznym źródłem dochodów jest świadczenie emerytalne i rentowe oraz zamieszkuje samotnie lub z osobą, która spełnia także powyższy warunek."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 roku.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

UZASADNIENIE
Zmiana Uchwały Nr XXIX/402/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 roku wynika z analizy dotychczasowego funkcjonowania zwolnień podatkowych w Gminie Gryfino.
W związku z tym proponuje się wprowadzić następujące zmiany w powyższej uchwale:

 1. zmienić kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania zwolnienia z podatku od nieruchomości - do tej pory było to kryterium wyrażone w ustawie o pomocy społecznej i wynosiło dla gospodarstwa jednoosobowego 461 zł, a dla gospodarstwa wieloosobowego 316 zł na osobę. W myśl nowych proponowanych przepisów zwolnienie przysługiwałoby gospodarstwom domowym, których dochód na jedną osobę nie przekraczałby kwoty najniższej emerytury, czyli na dzień 1 stycznia 2006 roku kwoty 562,58 zł. Skutek finansowy poszerzenia uprawnień wyniesie około 250.000 zł.
 2. dodać uprawnienie do zwolnienia z podatku od nieruchomości dla osób, które ukończyły 75 rok życia i zamieszkują samotnie lub z osobami, które także ukończyły tyle lat. Skutek finansowy wprowadzenia powyższego zwolnienia to kwota 45.000 zł.
 3. ograniczyć zwolnienie z podatku od posiadania psów do osób, których wyłącznym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta i zamieszkują samotnie lub z osobą, która posiada uprawnienia wyłącznie do tych świadczeń. Należy znieść zwolnienia dla osób, które nie posiadają żadnego źródła utrzymania. Powyższe rozwiązanie przyniesie niewielkie dodatkowe wpływy podatkowe.

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XXIX/402/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku proponuje się pozostawić w mocy obowiązującej od 1 stycznia 2005 roku.

Sporządził:
Krystian Kosiński

 1. Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
  1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 roku w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 roku w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie -z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.