Sesja nr XLII

UCHWAŁA NR XLII/538/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 października 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.

UCHWAŁA NR XLII/538/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 października 2005r.
 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 4 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2005r. Nr 175, poz. 1459) -   uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, osobom fizycznym, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ( Dz.U. z 2005r. Nr 175, poz. 1459 ) w odniesieniu do nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę w wysokości:

  • 80 % - gdy nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste w latach 1959 - 1971r.,
  • 70 % - gdy nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste w latach 1972 - 1984 r.,
  • 60 % -gdy nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste w latach 1985 - 1997 r.,
  • 50 % - gdy nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste po roku 1997

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVI/231/03 z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

U z a s a d n i e n i e

Z dniem 13 października 2005r. weszła w życie ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z 29 lipca 2005r).
Osoby fizyczne, na rzecz których zostanie przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, są zobowiązane do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia. Do ustalenia tej opłaty stosuje się odpowiednio przepisy art. 67 ust.1, art. 68 ust. 1, art. 69 oraz art. 70 ust. 2-4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782).
Zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, organ wydający decyzję w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe albo przeznaczonej pod tego rodzaju zabudowę, może za zgodą rady udzielić bonifikaty od opłaty za powyższe przekształcenie.
Z uwagi, iż opłatę za przekształcenie ustala się na podstawie wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, na poczet której zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną wg stanu na dzień przekształcenia, zasadnym jest zastosowanie zróżnicowanych wielkości bonifikat, a mianowicie:

  • 80 % - gdy nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste w latach 1959 - 1971,
  • 70 % - gdy nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste w latach 1972 - 1984,
  • 60 % - gdy nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste w latach 1985 - 1997,
  • 50 % - gdy nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste po roku 1997

sporządziła:
Danuta Ziemba