Sesja nr XLII

UCHWAŁA NR XLII/546/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 października 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/511/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 września 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/456/05 z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Gryfino udzielanych w ramach zasady de minimis.

UCHWAŁA NR XLII/546/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 października 2005 roku
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/511/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 września 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/456/05 z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Gryfino udzielanych w ramach zasady de minimis.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r. : Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 roku : Dz.U. Nr 172 poz. 1441), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 200 poz. 1683; z 2003 r.: Dz.U. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203 poz. 1966; z 2004 r.: Dz.U. Nr 92 poz. 880, Nr 92 poz. 884, Nr 96 poz. 959, Nr 123 poz. 1291; z 2005 r.: Nr 130 poz. 1087, Nr 164 poz. 1365, Nr 169 poz. 1419) oraz Rozporządzenia Komisji Wspólnot Europejskich Nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 roku w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz.Urz. WE L 10 z dnia 13 stycznia 2001 roku)  uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLI/511/05 z dnia 29 września 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/456/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Gryfino udzielanych w ramach zasady de minimis opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 40 poz. 895 wprowadza się następujące zmiany:

  • § 3 otrzymuje następujące brzmienie:
    "§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała zmienia termin wejścia w życie uchwały podjętej w dniu 29 września 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/456/05 z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Gryfino udzielanych w ramach zasady de minimis.
Pierwotny termin wejścia w życie uchwały z dnia 29 września 2005 roku, czyli 1 listopada 2005 roku jest niemożliwy do dotrzymania wskutek długiego procesu publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 Sporządził:
Krystian Kosiński

  1. Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
    1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 roku w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z dnia 17.12.1992 r.)
    2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 roku w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z dnia 20.07.1999 r.)
    Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.