Sesja nr XLII

UCHWAŁA NR XLII/539/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 października 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/372/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 października 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino.

UCHWAŁA NR XLII/539/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 października 2005 roku 
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/372/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 października 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, ze zmianami w 2002 r. : Dz.U. Nr 200 poz. 1683;   z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203 poz. 1966;  z 2004 r. Nr 92 poz. 880, Nr 92 poz. 884, Nr 96 poz. 959, Nr 123 poz. 1291; z 2005 roku Nr 130 poz. 1087, Nr 164 poz. 1365, Nr 167 poz. 1399, Nr 169 poz. 1419) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/372/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 października 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 85 poz. 1565 z dnia 24 listopada 2005 roku wprowadza się następujące zmiany:

  1. Załącznik Nr 1 do ww. uchw1ały otrzymuje następujące brzmienie:
Liczba osi i  dopuszczalna masa  całkowita (w tonach)    Stawka podatku (w złotych)
nie mniej  niż mniej niż  oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem  pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych 
1 2 3 4

Dwie osie

12 13 0 144,00
13 14 144,00 394,00
14 15 394,00 554,00
15    554,00 1.252,00

Trzy osie

12 17 144,00 248,00
17 19 248,00 508,00
19 21 508,00 660,00
21 23 660,00 1.016,00
23   1.016,00 1.580,00

Cztery osie i więcej

12 25 660,00 670,00
25 27 670,00 1.042,00
27 29 1.042,00 1.654,00
29   1.654,00 2.454,00
 
  1. Załącznik Nr 2 do ww. uchwały otrzymuje następujące brzmienie:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy  + naczepa, ciągnik  balastowy + przyczepa (w  tonach) Stawka podatku (w złotych)
nie mniej niż mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia  osi jezdnych

Dwie osie

12 18 0 40,00
18 25 266,00 482,00
25 31 562,00 920,00
31    1.414,00 1.938,00

Trzy osie

12 40 1.248,00 1.724,00
40    1.724,00 2.550,00
  1. Załącznikowi Nr 3 do ww. uchwały nadaje się następujące brzmienie:
 Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:  naczepa/przyczepa + pojazd  silnikowy (w tonach)    Stawka podatku (w złotych)
nie mniej niż mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4

Jedna oś

12 18 0 26,00
18 25 178,00 320,00
25    320,00 562,00

Dwie osie

12 28 212,00 310,00
28 33 614,00 850,00
33 38 850,00 1.292,00
38    1.150,00 1.700,00

Trzy osie

12 38 678,00 944,00
38    944,00 1.282,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia  1 stycznia 2006 roku.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

UZASADNIENIE

Uchwałą Nr XXVII/372/04 z dnia 28 października 2004 roku Rada Miejska w Gryfinie ustaliła stawki podatku od środków transportowych.
Projekt zmiany w powyższej uchwale wynika z nowelizacji ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa, a zwłaszcza zmiana brzmienia art. 63 § 1 ww. ustawy, która stanowi, iż podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę oraz opłatę prolongacyjną zaokrągla się do pełnych złotych. Przepis art. 63 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku.
Konieczne stało się zatem zaokrąglenie kwot stawek podatków, których wysokość został określona w załącznikach 1-3 do Uchwały Nr XXVII/372/04 z dnia 28 października 2004 roku.

Sporządził:
Krystian Kosiński

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

  1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 roku w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 roku w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie –z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.