Sesja nr XL

UCHWAŁA NR XL/500/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad korzystania z planowanych do realizacji obiektów sportowych położonych na terenie szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino w miejscowościach Chwarstnica i Radziszewo.

UCHWAŁA NR XL/500/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 sierpnia 2005 r.
 

w sprawie zasad korzystania z planowanych do realizacji obiektów sportowych położonych na terenie szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino w miejscowościach Chwarstnica i Radziszewo

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) uchwala się co następuje:

§ 1.

 1. Ustala się zasady korzystania z planowanych do realizacji obiektów sportowych położonych na terenie szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino w miejscowościach Chwarstnica i Radziszewo stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
 2. Zasady o których mowa w ust. 1 nie dotyczą sal gimnastycznych.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Szabałkin

UZASADNIENIE

W związku z przyjęciem przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu - "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" obejmującego zadania "Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Radziszewo" oraz "Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwarstnica" należy uzupełnić dokumentację projektu zgodnie z wytycznymi nadesłanymi przez Urząd Marszałkowski. Niezbędna jest więc uchwała Rady Miejskiej w Gryfinie, która określi i zasady korzystania  z gminnych obiektów sportowych położonych na terenie szkół, z zastrzeżeniem, że obiekty te winny być ogólnie dostępne dla wszystkich mieszkańców gminy Gryfino. Ranga kultury fizycznej wyraża się w tym, iż znajduje się ona w katalogu zadań własnych gminy w ustawie o samorządzie gminnym. Wszelkie działanie zmierzające do rozwoju sportu, w tym budowa boisk, jest więc realizacją zadań własnych samorządu gminnego. Jednakże oprócz dążności do należytego realizowania zadań ustawowych, należy przyjąć, że sport winien pełnić funkcję wspierającą rozwój miasta i gminy Gryfino.

Załącznik
do Uchwały Nr XL/500/05
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 25 sierpnia 2005 r.

  

ZASADY KORZYSTANIA Z PLANOWANYCH DO REALIZACJI OBIEKTÓW SPORTOWYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO I GMINĘ GRYFINO W MIEJSCOWOŚCIACH CHWARSTNICA I RADZISZEWO

 1. Korzystanie z przyszkolnych obiektów sportowych w tym boisk, bieżni i placów zabaw jest dostępne dla wszystkich mieszkańców Gminy Gryfino.
 2. Godziny dostępu do obiektów sportowych ustala dyrektor danej szkoły, uwzględniając m.in.: dozorowanie obiektu, sprzątanie i zajęcia dydaktyczne prowadzone przez szkołę. Godziny dostępu zostaną umieszczone na tablicy informacyjnej obiektu wraz z regulowaniem jego użytkowania
 3. Organizacja treningów, zajęć sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych na przyszkolnych obiektach sportowych odbywa się nieodpłatnie.
 4. Dzieci do lat 6 mogą korzystać z obiektów sportowych jedynie pod opieką osób dorosłych.
 5. Osoby korzystające z obiektów sportowych powinny stosować się do poleceń zarządzających obiektem, a place, miejsca i urządzenia do gier wykorzystywać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 6. Na terenie obiektów sportowych zabrania się:
  • przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub pod wpływem innych środków odurzających
  • niszczenia sprzętu i urządzeń
  • zaśmiecanie terenu
  • wprowadzania zwierząt.
 7. Za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem powyższych punktów ponosi odpowiedzialność korzystający z obiektów sportowych.