Sesja nr XL

UCHWAŁA NR XL/498/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia  25 sierpnia 2005r.  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

    

UCHWAŁA NR XL/498/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia  25 sierpnia 2005r. 
 

 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), oraz art. 124 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 500.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Kwota

926       Kultura fizyczna i sport 500.000
92601   Obiekty sportowe 500.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500.000
OGÓŁEM

500.000

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 500.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
801     Oświata i wychowanie 500.000
80101   Szkoły podstawowe 500.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500.000
OGÓŁEM

500.000

§ 3. Załącznikowi Nr 13a do uchwały Nr XXIX/398/04 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2005 rok, nadaje się brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Szabałkin

U Z A S A D N I E N I E

WYDATKI

W związku z ubieganiem się o środki na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Radziszewo i m. Chwarstnica”, w ramach działania Sektorowego Programu Operacyjnego 2.3 ”Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”, zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na w/w cel w budżecie gminy jako wkład własny.

Sporządziła:
Jolanta Staruk