Sesja nr XXXIX

UCHWAŁA NR XXXIX/496/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 16 sierpnia 2005 r. uchylająca UCHWAŁĘ NR XXXVII/482/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębach geodezyjnych Parsówek, Drzenin, Sobieradz z przeznaczeniem pod elektrownie wiatrowe.

UCHWAŁA NR XXXIX/496/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 16 sierpnia 2005 r.
 

uchylająca UCHWAŁĘ NR XXXVII/482/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębach geodezyjnych Parsówek, Drzenin, Sobieradz z przeznaczeniem pod elektrownie wiatrowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 177, poz. 1725; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r Nr 6, poz. 41; Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954), uchwala się co następuje:

§ 1.

  1. Uchyla się w całości UCHWAŁĘ NR XXXVII/482/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębach geodezyjnych Parsówek, Drzenin, Sobieradz z przeznaczeniem pod elektrownie wiatrowe.

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Artur Nycz

 

U Z A S A D N I E N I E

do projektu uchwały uchylającej uchwałę Nr XXXVII/482/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębach geodezyjnych Parsówek, Drzenin, Sobieradz z przeznaczeniem pod elektrownie wiatrowe.
W dniu 30 czerwca 2005 r. Rada Miejska w Gryfinie podjęła uchwałę Nr XXXVII/482/05 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębach geodezyjnych Parsówek, Drzenin, Sobieradz z przeznaczeniem pod elektrownie wiatrowe.
Niniejszy projekt uchwały został sporządzony w celu eliminacji z obrotu prawnego wyżej wspomnianej uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bowiem jej załącznik graficzny - rysunek w skali 1:5000 jest technicznie wadliwy.

Sporządziła:
Joanna Ekiert