Sesja nr XXXVIII

UCHWAŁA NR XXXVIII/493/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie zmiany budżetu gminy.

UCHWAŁA NR XXXVIII/493/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 lipca 2005r.
 

w sprawie zmiany budżetu gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), oraz art. 124 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 350.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 350.000
90002   Gospodarka odpadami 350.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 350.000

OGÓŁEM

350.000

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 700.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
801    

Oświata i wychowanie

700.000
80110   Gimnazja 700.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700.000

OGÓŁEM

700.000

§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości – 350.000 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest nadwyżka wolnych środków na rachunku bankowym.

§ 4. Załącznikowi Nr 13a do uchwały Nr XXIX/398/04 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2005 rok, nadaje się brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Artur Nycz

 

U Z A S A D N I E N I E

WYDATKI

Zmniejszenia:

350.000 zł – zaplanowana w budżecie kwota 500.000 zł na wykonanie projektu rekultywacji kwatery Nr 1 i budowę kwatery Nr 2 wysypiska odpadów komunalnych w Gryfinie zostanie wykorzystana, jednakże powtórzenie procedury przetargowej (przetarg nieograniczony na wybór projektanta został unieważniony z powodu braku ważnych ofert) spowoduje przesunięcie terminu opracowania projektu i uzyskania wymaganych decyzji, tak więc planowane rozpoczęcie robót nie nastąpi w 2006 roku. Kwotę 150.000 zł zabezpiecza się na wykonanie projektu, natomiast kwota 350.000 zł może zostać przeznaczona na realizację innych zadań  

Zwiększenia:

700.000 zł – w roku 2005 nakłady powinny wynosić 1.400.000 zł, w tym dofinansowanie  MENIS 150.000 zł, czyli środki własne 1.250.000 zł.
Biorąc powyższe pod uwagę, Wydział BMP podejmie działania zmierzające do uaktualnienia harmonogramu rzeczowo-finansowego z Wykonawcą, jednak brak jest możliwości udokumentowania źródeł finansowania zadania bez dokonania zmian w budżecie Gminy . Kwota środków w budżecie nie pokrywa finansowania zadania w sposób umożliwiający uzyskanie przyznanej na rok 2005 i na lata następne dotacji.

Uchwalony budżet uwzględniał środki niezbędne do montażu finansowego zadania z uwzględnieniem dofinansowania zadania ze ZPORR. Brak zmian w budżecie na 2005 rok w proponowanej wysokości uniemożliwi wykorzystanie środków w wysokości 500.000 zł z MENIS.

Gmina Gryfino dwukrotnie ubiegała się o dofinansowanie zadania „Modernizacja boiska przy gimnazjum w Gryfinie” ze środków ZPORR - Rozwój Lokalny - Lokalna Infrastruktura Społeczna - wniosek z 9.08.2004 i wniosek z 14.01.2005 r.. Wniosek jednak nie uzyskał oceny umożliwiającej uzyskanie dofinansowania (znajdował się na dalszych pozycjach na liście). 
Gmina Gryfino wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie zadania poprzez Urząd Marszałkowski w Szczecinie do MENiS w Warszawie - w dniu 4.11.2004 r. została zawarta Umowa Nr 302/04/244 pomiędzy MENiS a Gminą Gryfino o przyznaniu dofinansowania w wys. 500.000 zł na modernizację boiska , w tym 150.000 zł w roku 2005 i 350.000 zł w roku 2006.

Paragraf 5 pkt.3 ustala warunki uruchomienia środków tj. ”przed uruchomieniem środków z dopłat w latach 2005-2006 Wnioskodawca potwierdzi posiadanie pozostałych środków współfinansujących przedmiotowe zadanie” . Wobec faktu, iż w uchwalonym budżecie na rok 2005 na modernizację boiska jest kwota 700.000 zł, nie ma możliwości uzyskania dofinansowania w przyznanej wysokości 13,5% całkowitych  nakładów inwestycyjnych.
Zgodnie z par.5 pkt.3b Umowy warunkiem zapłaty faktury jest potwierdzenie posiadania pozostałych środków współfinansujących przedmiotowe zadanie tj.

  • środki własne                 -   766.700,00
  • dotacje i inne środki       - 2.430.000,00
  • dofinansowanie MENiS -    500.000,00

          /wartość zadania wg kosztorysu inwestorskiego/

Umowa z Wykonawcą na kwotę brutto3.604.019,41zł x 13,5% = 486.542,62 zł – możliwe dofinansowanie w wyniku proporcjonalnego współfinansowania w wys.13,5% całkowitych nakładów inwestycyjnych. Wprowadzona do budżetu kwota 700.000 zł na finansowanie zadania i zmiana limitu wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Gryfino w 2005 roku pozwoli Burmistrzowi renegocjować warunki umowy z MENIS w Warszawie i Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, jak również zabezpieczy prawidłowe wykonanie zadania.

W wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR został wyłoniony wykonawca robót, z którym Gmina zawarła umowę dnia 19.01.2005 r. na realizację robót na kwotę brutto 3.604019,41 zł. Za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, Zamawiający zapłaci wykonawcy karę w wys. 10% wynagrodzenia umownego, z wyjątkiem sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sporządziła:
Ewa Kubiak