Sesja nr XXXVIII

UCHWAŁA NR XXXVIII/487/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 5 m. Gryfino.

UCHWAŁA NR XXXVIII/487/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 lipca 2005 r.
 

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 5 m. Gryfino

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r.Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203/ oraz art.37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603 i Nr 281, poz.2782/  - uchwala się, co następuje:

§ 1.

  1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej część nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 5 m. Gryfino, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 208 o powierzchni około 100 m2.
  2. Sprzedaż nieruchomości ma na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki stanowiącej przedmiot zbycia, oznaczonej numerem dz. 209.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Artur Nycz

 

Uzasadnienie

Działka gminna nr 208 o pow. 605 m2, położona w obrębie 5 m. Gryfino, graniczy z działką nr 209 stanowiącą współwłasność Stanisławy i Mariana małż. Chytry oraz Czesławy i Michała małż. Ksiądz w udziałach po 50/100 części każdy. W wyniku wznowienia granic działki gminnej okazało się, że w/w użytkują część działki 208 o pow. około 100 m2. Teren ten jest ogrodzony, posadowiony jest na nim budynek gospodarczy.  Małż. Chytry i Ksiądz wystąpili z wnioskiem o nabycie tego terenu, ponieważ użytkują go od momentu zamieszkania w budynku zakładowym Zakładów Naprawczych Mechanizacji Rolnictwa w Baniach, który następnie nabyli w 1975r. przeświadczeni, że stanowi on działkę nr 209.  W związku z powyższym proponuję dokonać podziału geodezyjnego działki nr 208 (zgodnie z załącznikiem graficznym) i wydzieloną działkę sprzedać p. Chytry i Ksiądz, którzy wystąpili z wnioskiem o nabycie, na poprawienie warunków zagospodarowania posiadanej działki.

Sporządziła:
J. Woldańska