Sesja nr XXXVIII

UCHWAŁA NR XXXVIII/491/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w rejonie C.W. Laguna.

    

UCHWAŁA NR XXXVIII/491/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 lipca 2005 r.
 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w rejonie C.W. Laguna.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 14 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492) uchwala się co następuje:

§ 1.

 1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino - rejon C.W. Laguna, położony w obrębach: nr 5 miasta Gryfino i Pniewo oraz do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino - rejon Starego Miasta 2 przyjętego uchwałą Nr XXXVI/492/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 15 listopada 2001 r.
 2. Granice obszaru objętego planem miejscowym przedstawia załącznik do niniejszej uchwały, stanowiący integralną część uchwały.
 3. Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie rozstrzygnięcie możliwości wprowadzenia terenów o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania oraz ustalenie zasad obsługi tych terenów w zakresie infrastruktury komunikacyjnej i technicznej.
 4. Zakres planu obejmuje:
  1. przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
  2. linie rozgraniczające drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi,
  3. zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury,
  4. granice i zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie,
  5. tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny,
  6. lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów, a także minimalne lub maksymalne wskaźniki intensywności zabudowy,
  7. zasady i warunki podziału terenu na działki budowlane,
  8. szczególne warunki zagospodarowania terenu, wynikające z potrzeb środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych,
  9. granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Artur Nycz

 

UZASADNIENIE

 1. PRZEZNACZENIE TERENÓW.
  Stan istniejący użytkowania terenów oraz przyszłe przeznaczenie tych terenów w obszarze przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymaga wnikliwej analizy funkcjonalno-przestrzennej. Występują tereny o różnorodnych funkcjach, często wzajemnie kolidujących. Konieczne są rozwiązania przestrzenne eliminujące lub chociażby łagodzące ujemne skutki obecnego sposobu użytkowania tych terenów.
  Ponadto znaczna część obszaru położona jest w najbliższym sąsiedztwie Centrum Wodnego "Laguna" i wskazane jest racjonalne wykorzystanie tych fragmentów obszaru na funkcje wzbogacające ofertę programową zapoczątkowanego kompleksu rekreacyjnego.

   

 2. ZASADY OCHRONY i KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO.
  W dotychczas obowiązujących dokumentach planistycznych o charakterze ogólnym brak było stosownych ustaleń zapewniających ochronę ładu przestrzennego. Obszar planu miejscowego w części jest wolny od zabudowy i w związku z tym wskazane jest ustanowienie zasad zabudowy przyszłych terenów inwestycyjnych. Rozstrzyganie w tym zakresie w trybie indywidualnych decyzji administracyjnych jest możliwe, aczkolwiek taki sposób kształtowania przestrzeni nie zapewnia pożądanej spójności podejmowanych decyzji w dłuższym horyzoncie czasowym.

   

 3. OCHRONA ŚRODOWISKA, PRZYRODY i KRAJOBRAZU KULTUROWEGO.
  Obecny stan prawny w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego wymaga wprowadzenia do prawa miejscowego szczegółowych ustaleń służących wspomnianej ochronie. W granicach przedmiotowego obszaru wprawdzie nie występują obiekty wymagające szczególnej ochrony, niemniej jednak jakiekolwiek działania inwestycyjne są potencjalnym zagrożeniem dla środowiska naturalnego i tych względów wymagają odpowiednich regulacji prawnych zapisanych w planie miejscowym.

   

 4. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i ZABYTKÓW.
  W granicach przedmiotowego obszaru wprawdzie nie występują obiekty objęte opieką konserwatorską, niemniej jednak właściwe ukształtowanie przestrzenne obszaru planu może mieć znaczenie z punktu widzenia warunków ekspozycji dla najbliższych obiektów zabytkowych (np. wglądu na fragmenty zachowanych murów miejskich z Basztą Bańską).

   

 5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH.
  Fragment obszaru planu położony jest w południowej części miasta eksponowanej od strony wjazdu do Gryfina od strony Chojny. Sposób ukształtowania panoramy miasta z tego kierunku ma duże znaczenie dla ogólnego wizerunku miasta Gryfina.
  Zakładane wykorzystanie terenu będzie niewątpliwie związane z jego publiczną penetracją. Zatem analiza zagadnień z zakresu przestrzeni publicznych jest konieczna, a właściwe ukształtowanie tych przestrzeni jest osiągalne jedynie poprzez stosowne ustalenia w planie miejscowym.

   

 6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY i ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
  Indywidualne postępowanie w zakresie ustalania zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania jest wykluczone na terenach oddalonych od istniejącej zabudowy. W sytuacji braku sąsiedztwa terenów zainwestowanych, brak planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w tym rejonie skutkowałoby poważnym zahamowaniem inwestowania na działkach nie graniczących z nieruchomościami zabudowanymi.

   

 7. ZASADY SCALANIA i PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI.
  W obszarze występuje podział nieruchomości, który w przypadku jego zachowania utrudniłby racjonalne rozwiązania przestrzenne. Zatem konieczne będą scalenia oraz ustalenia dotyczące innego sposobu podziału nieruchomości.

   

 8. ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ.
  Obszar planu ma wprawdzie utrwalony układ komunikacyjny, niemniej jednak system obsługi komunikacyjnej terenów objętych planem oparty jest na "ślepych" ulicach i dojazdach, co decyduje o jego małej efektywności. Nadto system ten jest mało "czytelny" dla osób sporadycznie dojeżdżających w rejon objęty planem.

   

 9. ZASADY OBSŁUGI INŻYNIERYJNEJ.
  Przedmiotowy plan miejscowy umożliwi kompleksowe zbilansowanie potrzeb w zakresie mediów w tym rejonie miasta oraz pozwoli na wskazanie docelowych rozwiązań w tym zakresie.

   

 10. SPOSOBY i TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW.
  Urbanizacja poszczególnych obszarów, zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego, jest procesem długotrwałym i uzależnionym od wielu czynników. Dlatego też mając na uwadze zachowanie ciągłości w kształtowaniu ładu przestrzennego także w okresie przejściowym, w niniejszym planie zostaną ustalone sposoby tymczasowego zagospodarowania terenów.

   

 11. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA NALICZENIU OPŁATY PLANISTYCZNEJ.
  Zgodnie z określonymi w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino" można założyć, że znaczna część terenów objętych niniejszym planem miejscowy zyska na wartości z tytułu zmiany przeznaczenia. W związku z tym, w przypadku wtórnego obrotu nieruchomościami w przeciągu pięciu lat od uchwalenia planu, istnieje prawdopodobieństwo pozyskania przez gminę Gryfino tzw. renty planistycznej.

WNIOSEK
Uwzględniając przedstawiony skrótowo obecny stan zagospodarowania obszaru planu, występujące problemy przestrzenne, a także korzyści, których uzyskanie w toku indywidualnych postępowań lokalizacyjnych byłoby nieosiągalne należy uznać, że sporządzone miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu miasta jest uzasadnione.

sporządził:
Krzysztof Czosnowski