Sesja nr XXXVIII

UCHWAŁA Nr XXXVIII/492/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie ratyfikacji umowy o współpracy  między Miastem Sambor a Miastem i Gminą Gryfino.

UCHWAŁA NR XXXVIII/492/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 lipca 2005 r.
 

w sprawie ratyfikacji umowy o współpracy  między Miastem Sambor a Miastem i Gminą Gryfino

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806) w związku z § 3 uchwały Nr XXVII/379/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 października 2004 r. w sprawie określenia kierunków współpracy oraz upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do zawarcia umowy partnerskiej z Miastem Sambor (Ukraina) uchwala się co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Gryfinie akceptuje postanowienia zawarte w umowie o współpracy między miastem Sambor (Ukraina, Rejon Samborski, Województwo Lwowskie) a Miastem i Gminą Gryfino (Rzeczpospolita Polska), stanowiącej załącznik do uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do przekazania niniejszej uchwały ratyfikacyjnej Miastu Sambor.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Artur Nycz

 

UZASADNIENIE

W dniu 7 czerwca 2005 r. Gmina Gryfino reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino i Rada Miejska Miasta Sambor reprezentowana przez Mera Miasta Sambor podpisali umowę o współpracy między miastami Sambor i Gryfino.
Zgodnie z uchwałą Nr XXVII/378/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 października 2004 r. w sprawie określenia kierunków i trybu zawierania umów w zakresie współpracy międzynarodowej pomiędzy Gminą Gryfino a innym gminami, organizacjami społecznymi i innymi partnerami zagranicznymi oraz zgodnie z uchwałą Nr XXVII/379/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 października 2004 r. w sprawie określenia kierunków współpracy oraz upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do zawarcia umowy partnerskiej z Miastem Sambor (Ukraina) każda umowa partnerska podlega ratyfikacji przez Radę Miejską w Gryfinie. W związku z powyższym należy ratyfikować umowę partnerską.

Przygotowała:
Angelika Szulc