Sesja nr XXXVIII

UCHWAŁA NR XXXVIII/488/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowych położonych  w obrębie Czepino.

UCHWAŁA NR XXXVIII/488/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 lipca 2005 r.
 

w sprawie nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowych położonych  w obrębie Czepino.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie na mienie gminne w drodze wykupu  od osób fizycznych, części nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Czepino, oznaczonych numerami działek: 379, 380/3, 380/4, 389, 396/1, 396/2, 396/4, 432/1, 432/3, 435, 436/3, 437, 449/1 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa dróg gminnych w m. Czepino".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Artur Nycz

 

U z a s a d n i e n i e

Obecnie na zlecenie Gminy opracowywana jest dokumentacja projektowa na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa dróg gminnych w m. Czepino". Dokumentacja dotyczy ulic: Morenowej, Akacjowej, Widokowej, Podgórnej, Topolowej i Świerkowej. Zgodnie z projektowanymi rozwiązaniami dla realizacji tej inwestycji niezbędne jest pozyskanie części gruntów wymienionych w § 1 projektu uchwały, stanowiących własność osób fizycznych.
W związku z powyższym zachodzi konieczność nabycia przedmiotowych gruntów na mienie gminne w drodze wykupu.

Sporządziła:
K.Lamperska