Sesja nr XXXVIII

UCHWAŁA NR XXXVIII/494/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie zmian planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/494/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 lipca 2005r.
 

w sprawie zmian planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,), oraz art. 406 i 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627; 2002r. Nr 115, poz. 1229, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 49 poz. 715, Nr 233, poz. 1957; 2003r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 721, Nr 80, poz. 717, Nr 175 poz. 1693, Nr 162, poz. 1568, Nr 190, poz. 1865; 2004r. Nr 19, poz. 177; Nr 49, poz. 464; Nr 70, poz. 631; Nr 92, poz. 880; Nr 96, poz. 959; Nr 121, poz. 1263, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2784; 2005r. Nr 25, poz. 202) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005r. - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznikowi Nr 13b do uchwały Nr XXIX/398/04 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2005 rok, nadaje się brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Artur Nycz

 

UZASADNIENIE

Zmiany w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 r. dokonuje się:

  • 12.000 zł - w związku z wnioskiem Biblioteki Publicznej w Gryfinie na zadanie pn. "Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego budynku Biblioteki Publicznej". Dotychczasowe przyłącze wymaga modernizacji i wymiany przestarzałej instalacji wodno-kanalizacyjnej. W pomieszczeniu gdzie znajduje się przyłącze jest zlokalizowany magazyn zbiorów bibliotecznych, którym zagraża zalanie wodą i fekaliami,

Sporządziła:
Jolanta Staruk